Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

KREDYT INKASO S.A. - Informacja Aviva Investors Poland S.A. (1/2015)

KREDYT INKASO S.A. - Informacja Aviva Investors Poland S.A. (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja Aviva Investors Poland S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (20.01.2015 r.) od Aviva Investors Poland S.A. informacji o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) ? zwana dalej ?Ustawa?, Aviva Investors Poland S.A., działając w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem, tj. : 1) Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz 2) Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej ?Fundusze?, niniejszym informuje jak następuje: W dniu 1 stycznia 2015 r. rozwiązaniu uległy dotychczasowe umowy o świadczenie przez Aviva Investors Poland
S.A. usług zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rzecz ww. Funduszy, wobec czego Aviva Investors Poland S.A. przestało być uprawnione do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki wchodzącej w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy. W wyniku ww. zdarzenia Aviva Investors Poland S.A., nie posiada już udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jako podmiot, który może w imieniu swoich zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowy komunikat pozostaje bez wpływu na dotychczasowe oświadczenia składane przez Aviva Investors Poland S.A. w imieniu i na rzecz Funduszy w zakresie poziomu zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, który nadal kształtuje się na poziomie powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report no 1/2015 Legal basis: art. 70 pt. 1 of the act on offer Title: Information Aviva Investors Poland S.A. Contents of the report: The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs about receiving today (20.01.2015) from Aviva Investors Poland S.A. information with the following content: „Acting pursuant to art. 69 section 1 pt. 2) in relation to art. 69a section 1 pt. 1) and art. 87 section 1 pt. 3) letter b) of the act of 29 July 2005 on public offer and on terms and conditions of introducing financial instrument into the organized trading system and on public companies (i.e. Journal of Laws of 2003 item 1382) - hereinafter referred to „Act”, Aviva Investors Poland S.A., acting on its own behalf as the entity whom Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. assigned the management of investment portfolios of investments funds, the body of which it is, i.e. : 1) Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty and 2) Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty (hreinafter j „Funds”, hereby informs as follows: As of 1 January 2015 previous agreements of rendering by Aviva Investors Poland S.A the services of management of portfolios consisting in one or a greater number of financial instruments for the benefit of the aforementioned Funds became terminated, therefore Aviva Investors Poland S.A, is no longer authorized to exercise the voting rights on shares of the Company included in investment portfolios of the Funds. As a result of the aforementioned event Aviva Investors Poland S.A. no longer has its share in the general number of votes at the Company’s general assembly as the entity who can exercise the voting rights at the Company’s general assembly on behalf of its mandatories. This announcement remains without prejudice to previous annoncements made by Aviva Investors Poland S.A. on behalf and for the benefit of the Funds in terms of the level of engagement of the Funds in the general number of votes at the Company’s general assembly,
which continues to be on the level of 5% above the general number of votes at the Company’s general assembly. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r