Trwa ładowanie...
dbzeu6m
espi

KREDYT INKASO S.A. - Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Seku...

KREDYT INKASO S.A. - Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SociétéAnonyme (S.A.) (61/2011)

Share
dbzeu6m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SociétéAnonyme (S.A.) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Spółkę zależną Emitenta aktywów znacznej wartości. W dniu dzisiejszym tj. 13 grudnia 2011 r. Spółka zależna Emitenta o nazwie - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka zależna),zgodnie z potwierdzeniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii L z dnia 13 grudnia 2011 roku, objęła w drodze przydziału certyfikaty inwestycyjne serii L w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (KI I NS FIZ). Spółka zależna nabyła certyfikaty inwestycyjne serii L w ilości 105, o wartości 1 363 737,44 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze) każdy i łącznej wartości 143 192 431,20 zł (sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy). KI I NS FIZ
wyemitował 105 certyfikatów inwestycyjnych serii L, o wartości 1 363 737,44 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze) każdy i łącznej wartości 143 192 431,20 zł (sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy) a zatem certyfikaty inwestycyjne serii L zostały objęte przez Spółkę zależną Emitenta w 100% wartości emisji. Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej oraz jednocześnie Emitent jak i Spółka zależna są jedynymi inwestorami emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio: - 105 (sto pięć) certyfikatów inwestycyjnych serii L KI I NS FIZ za cenę
143 192 431,20 zł (sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy). Wartość ewidencyjna nabytych certyfikatów inwestycyjnych serii L w księgach rachunkowych Spółki zależnej, wynosi łącznie 143 192 431,20 zł (sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy). Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej pochodzących z kilku emisji obligacji o łącznej wartości 144 000 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony złotych). Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 61/2010 Date of preparation: 13.12.2011 Short name of the issuer: Kredyt Inkaso S.A. Legal basis: art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current information. Subject: Purchase of investment certificates of Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty by the Issuer’s Subsidiary - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. with the registered office in Warsaw (Issuer) informs that today it has been notified of the purchase of assets of significant value by the Issuer’s Subsidiary. Today, i.e. 13 December 2011, the Issuer’s Subsidiary with the name- Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) S.A. with the registered office in Luxembourg, in accordance with the confirmation of series L investment certificates allocation dated 13 December 2011, by way of allocation, has taken up series L investment certificates in Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty (KI I NS FIZ). The Subsidiary has purchased series L investment certificates in the amount of 105, with the value of PLN 1 363 737.44 (one million three hundred sixty three thousand seven hundred thirty seven zlotych forty four groszy) each and the total value of PLN 143 192 431.20 (one hundred forty three million one hundred ninety two thousand four hundred thirty one zlotych twenty groszy). KI I NS FIZ issued 105 series L investment certificates with the value of 1 363 737.44 (one million three hundred sixty three thousand seven hundred thirty seven zlotych forty four groszy) each and the total value of 143 192 431.20 (one hundred forty three million one hundred ninety two thousand four hundred thirty one zlotych twenty groszy), thus series L investment certificates have been taken up by the Issuer’s Subsidiary in 100% of the value of the issue. The Issuer is the sole shareholder of the Subsidiary being the purchaser of investment certificates, holding 100% of shares in the
Subsidiary’s share capital as well as 100% of the total number of votes at the Subsidiary’s General Assembly and, at the same time, both the Issuer and the Subsidiary are the sole investors of Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty that issues investment certificates. Due to the above, as a result of this transaction the Issuer has purchased indirectly: - 105 (one hundred and five) investment certificates of KI I NS FIZ for the price of PLN 143 192 431.20 (one hundred forty three million one hundred ninety two thousand four hundred thirty one zlotych twenty groszy). The book value of purchased series L investment certificates in the Subsidiary’s accounting books in total amounts to PLN 143 192 431.20 (one hundred forty three million one hundred ninety two thousand four hundred thirty one zlotych twenty groszy). Transaction of the certificates purchase was financed from the Subsidiary’s own funds coming from several bonds issues with the total value of PLN 144 000 000 (say: one
hundred forty four million zlotych). The criterion being the basis of consideration the acquired assets significant is the value of the mentioned above, purchased investment certificates that exceeds 10% of Issuer’s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbzeu6m

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39A, wej. E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Kamil Karpicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbzeu6m

Podziel się opinią

Share
dbzeu6m
dbzeu6m