Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

KREDYT INKASO S.A. - Raport roczny R 2012

KREDYT INKASO S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d166jzw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 646 30 385 6 625 7 251
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 037 9 930 728 2 370
Zysk (strata) brutto -807 5 973 -193 1 425
Zysk (strata) netto -250 6 369 -60 1 520
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 0,49 0,00 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,02 0,49 0,00 0,12
Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 301 5 134 2 468 1 225
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 348 -208 601 1 761 -49 782
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 372 226 163 -8 476 53 973
Przepływy pieniężne netto, razem -17 723 22 696 -4 247 5 416
Z BILANSU NA DZIEŃ 31.03.2013 31.03.2012 31.032013 31.03.2012
Aktywa razem 401 948 416 356 96 220 100 047
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 253 387 256 775 60 657 61 701
Zobowiązania długoterminowe 214 586 220 350 51 368 52 948
Zobowiązania krótkoterminowe 38 677 36 090 9 259 8 672
Kapitał własny 148 561 159 581 35 563 38 346
Kapitał zakładowy 12 937 12 937 3 097 3 109
Liczba akcji (tys.) 12 937 12 937 12 937 12 937
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,48 12,34 2,75 2,96
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,52 12,34 2,76 2,96
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,32 - 0,08
Rozwodniona zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,32 - 0,08
Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób: 1. Dla pozycji od I do X zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku średnia ta wynosi 4,1733 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku 4,1903 PLN/EUR. 2. Dla pozycji od XI do XX zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 31 marca 2013 roku kurs 4,1774 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca 2012 roku kurs 4,1616 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia biegłego rewidenta KI 2012-2013.pdf Opinia Biegłego Rewidenta Kredyt Inkaso S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. za rok 2012-2013.pdf Jednostkowe Sprawozdanie z Zarządu Kredyt Inkaso S.A.
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok 2012-2013.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Kredyt Inkaso S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania:
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d166jzw

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
2013-06-19 Jan Paweł Lisicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Agnieszka Chrzanowska Szef Zespołu Rachunkowości Grupy Kapitałowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw