Trwa ładowanie...
d409aiq
d409aiq
espi

KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d409aiq
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013/ półrocze / 2014 półrocze /2013
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 45 596 43 254 10 919 10 183
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 810 30 115 7 139 7 089
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 865 17 615 4 039 4 147
Zysk (strata) netto 16 311 17 904 3 906 4 215
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 16 134 17 784 3 864 4 187
Zysk na akcję (PLN) 1,26 1,38 0,30 0,33
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 1,31 1,44 0,31 0,34
Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1758 4,2478
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 317 (19 745) 3 189 (4 648)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 967 (9 596) 232 (2 259)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 132 5 692 2 905 1 340
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 26 415 (23 649) 6 326 (5 567)
Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1758 4,2478
30.09.2014 31.03.2014 30.09.2014 31.03.2014
Bilans
Aktywa 541 948 498 214 129 792 119 439
Zobowiązania długoterminowe 229 707 247 864 55 013 59 421
Zobowiązania krótkoterminowe 105 941 60 168 25 372 14 424
Kapitał własny 206 299 190 183 49 407 45 593
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 205 772 189 667 49 281 45 470
Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,1755 4,1713
Przeliczenia na EUR dokonano w następujący sposób: 1. Dla pozycji z Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP (tabela A) obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2014 roku ta średnia wynosi 4,1758 PLN/EUR, zaś w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 30 września 2013 roku 4,2478 PLN/EUR. 2. Dla pozycji z Bilansu zastosowano kurs średni NBP (tabela A) na ostatni dzień okresu, to jest na dzień 30 września 2014 roku kurs 4,1755 PLN/EUR, zaś na dzień 31 marca 2014 roku kurs 4,1713 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-04-01 do 2014-09-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-26
KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)
d409aiq

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
?Rozszerzony? skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S A za I półrocze 2014-15.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu Kredyt Inkaso S A z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2014-15.pdf Sprawozdanie Zarządu Kredyt Inkaso S A z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2013-14 ver final
Kredyt Inkaso raport z PSF PSSF na 30 09 2014.pdf Raport z przeglądu Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu
2014-11-26 Jan Paweł Lisicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d409aiq

Podziel się opinią

Share
d409aiq
d409aiq