Trwa ładowanie...
d45sfe0
d45sfe0
espi

KREDYT INKASO S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości jednostki za ...

KREDYT INKASO S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości jednostki zależnej Emitenta (26/2014)
Share
d45sfe0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości jednostki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o ustanowieniu zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości jednostki zależnej Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz). Postanowieniem z dnia 7 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na wszystkich wierzytelnościach Funduszu wynikających z umowy rachunku celowego do najwyższej kwoty zabezpieczenia 73.000.000,00 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony) w celu zabezpieczenia opcjonalnego obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom obligacji serii K wobec Funduszu. Fundusz ma obowiązek dokonywać wpłat na rachunek celowy zgodnie z poniższymi warunkami: (a) w okresie obejmującym pierwsze dwa miesiące począwszy od 9 maja 2014 r.
Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), lecz nie większej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych); (b) w każdym kolejnym miesiącu następującym po okresie wskazanym w pkt (a) powyżej (tj. trzecim i kolejnym miesiącu po 9 maja 2014 r.) Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), lecz nie większej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych); oraz (c) w każdym okresie odsetkowym wskazanym w warunkach emisji obligacji serii K, wpłaty na rachunek celowy nie powinny być niższe niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych). Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym stanowi równowartość 146% wartości nominalnej obligacji serii K Funduszu tj. 73.000.000,00 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony). Emitent nie identyfikuje powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zastawnikiem i jego osobami
zarządzającymi. Kryterium stanowiącym podstawę uznania za aktywa znacznej wartości jest kwota najwyższej sumy zabezpieczenia, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report no. 26/2014 Legal Basis: Current and periodic information Subject: Establishing a registered pledge on assets of significant value of the subsidiary of the Issuer. Contents of the report: In reference to the current report no. 18/2014 of 12 June 2014, the Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) informs that yesterday it took knowledge of establishing a registered pledge on assets of significant value of the subsidiary of the Issuer i.e. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fund). With the resolution of 7 July 2014, the District Court of the Capital City of Warsaw in Warsaw XI Commercial Division of the Pledge Register made an entry into the Pledge Register of the registered pledge on all receivables of the Fund resulting from the special purpose account agreement up to the highest pledge amount 73.000.000,00 zloty (seventy three million) for the purposes of an optional pledge on present and future monetary receivables due to the
bondholders of the K series bonds against the Fund. The Fund shall be obliged to make payments into the special purpose account according to the following terms: (a) During the period covering the first two months, starting from 9 may 2014 the Fund shall be obliged to make payments in the amount not less than 2.000.000 zloty (say: two million zloty) but not higher than 10.000.000 (say: ten million zloty); (b) During each consecutive month following the period indicated in pt. (a) above (i.e. third and subsequent month after 9 May 2014) the Fund shall be obliged to make payments in the amount not less than 1.000.000 zloty (say: one million zloty) but not more than 5.000.000 (say: five million zloty); and (c) During each interest period indicated in the terms and conditions of issue of the K series bonds, payments into the special purpose account should not be less than 18.000.000 zloty (say: eighteen million zloty) The value of the obligation secured by the registered pledge constitutes the equivalent of 146%
of the nominal value of the Fund’s K series bonds i.e. 73.000.000,00 zloty (seventy three million). The Issuer does not identify relations between the Issuer and the managing persons or the supervising persons of the Issuer and the pledgee and his managing persons. The criteria being the basis for deeming assets as the assets of significant value is the amount of the highest pledge amount which exceeds 10% of the value of the Issuer’s equity. | | |
| | | | |

d45sfe0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
22 212 57 00 22 212 57 57
(telefon) (fax)
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
(e-mail) (www)
922-254-40-99 951078572
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sfe0

Podziel się opinią

Share
d45sfe0
d45sfe0