Trwa ładowanie...
d495f7s

KRUK S.A. - Raport roczny R 2013

KRUK S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d495f7s
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 102 837 95 175 24 421 22 804
Strata na działalności operacyjnej -29 626 -19 998 -7 036 -4 791
Zysk przed opodatkowaniem 17 761 10 633 4 218 2 548
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 17 751 7 156 4 216 1 715
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 529 8 546 -5 588 2 048
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy -5 462 -590 -1 297 -141
Wpłaty od osób zadłużonych 47 901 69 723 11 375 16 706
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 516 -75 190 1 310 -18 016
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 13 091 67 177 3 109 16 096
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -4 922 533 -1 169 128
Rozwodniony zysk na jedną akcję 1,05 0,42 0,25 0,10
Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 16 914 16 900 16 914 16 900
Zysk na jedną akcję 1,03 0,42 0,24 0,10
Stan na 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 842 706 748 102 203 199 182 991
Zobowiązania długoterminowe 502 301 408 950 121 118 100 032
Zobowiązania krótkoterminowe 200 897 221 672 48 442 54 222
Kapitał własny 139 508 117 480 33 639 28 736
Kapitał akcyjny 16 959 16 900 4 089 4 134
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 8,23 6,95 1,98 1,70
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią artytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni miesiąc danego okresu; kurs ten wyniósł:* za okres bieżący - 4,2110,* za okres poprzedni - 4,1736;- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł:* za okres bieżący - 4,1472,* za okres poprzedni - 4,0882.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia+raport_31122013.pdf Opinia i raport audytora
KRUKSF2013_04032014.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe KRUK SA
OświadczenieJ_01.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
OświadczenieJ_02.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KRUK2013pol.pdf Sprawozdanie Zarządu KRUK SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d495f7s

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-03 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2014-03-03 Urszula Okarma Członek Zarządu
2014-03-03 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2014-03-03 Iwona Słomska Czlonek Zarządu
2014-03-03 Michał Zasępa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-03 Katarzyna Raczkiewicz Dyrektor ds. Rachunkowości i Podatków Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d495f7s

Podziel się opinią

Share
d495f7s
d495f7s