Trwa ładowanie...
d1spye5

KRUSZWICA - Temat: Publikacja planu połączenia ZT "Kruszwica" S.A. z ZPT Elmilk sp. z o.o. poprze...

KRUSZWICA - Temat: Publikacja planu połączenia ZT "Kruszwica" S.A. z ZPT Elmilk sp. z o.o. poprzez przejęcie ZPT Elmilk sp. z o.o. (2/2014)

Share
d1spye5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat: Publikacja planu połączenia ZT "Kruszwica" S.A. z ZPT Elmilk sp. z o.o. poprzez przejęcie ZPT Elmilk sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna ("ZT Kruszwica"), na podstawie art. 500 §2(1) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. został podpisany plan połączenia ZT Kruszwica, jako spółki przejmującej, ze spółką ZPT Elmilk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku ("ZPT Elmilk"), jako spółką przejmowaną ("Połączenie"). O zamiarze i szczegółach dotyczących Połączenia ZT Kruszwica poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2013. Treść planu połączenia, sporządzonego zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, podana została w załącznikach do niniejszego raportu ("Plan Połączenia"). Ze względu na to, że ZT Kruszwica jest spółką publiczną, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ZT Kruszwica (art. 499 § 4 KSH). Z uwagi na fakt, że Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, Plan Połączenia zostanie złożony w sądzie rejestrowym,
ale nie będzie podlegać badaniu przez biegłego. II. Zarząd ZT Kruszwica, działając na podstawie art. 504 KSH, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze Połączenia na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym zgodnie z pkt. I niniejszego raportu. Podjęcie uchwały o połączeniu jest planowane na dzień 17 kwietnia 2014 r. O miejscu i dokładnym terminie oraz porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o Połączeniu, Akcjonariusze zostaną zawiadomieni w ramach odrębnego ogłoszenia dokonanego w trybie art. 402(1) KSH. Jednocześnie Zarząd ZT Kruszwica informuje, że dokumenty związane z Połączeniem, o których mowa w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH, zostaną bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej ZT Kruszwica w zakładce Relacje-Inwestorskie/Kalendarz-Inwestora, począwszy od dnia 21 marca 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 19 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 t.j.) oraz art. 504 KSH w zw. z art. 402(1) § 1 KSH. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | plan połączenia.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

| | | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUSZWICA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-150 | | Kruszwica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Niepodległości | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 35 100 | | 052 35 15 199 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ztkruszwica@ztkruszwica.pl | | www.ztkruszwica.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 556-08-00-678 | | 091279630 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Jacek Michalak Członek Zarządu
2014-03-12 Sławomir Werbiński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1spye5

Podziel się opinią

Share
d1spye5
d1spye5