Trwa ładowanie...
d2rrli6

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku wykonani...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku wykonania opcji na akcje (4/2011)

Share
d2rrli6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku wykonania opcji na akcje | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka") informuje, iż w okresie 8-14 stycznia 2011 r. jeden z uprawnionych uczestników Programu Opcji na Akcje ("Program"), zgodnie z postanowieniami Programu, zatwierdzonego przez akcjonariuszy Spółki w czerwcu 2008 r. oraz opisanego w Prospekcie emisyjnym Spółki (s. 224-227), wykonał przydzielone mu opcje na akcje. Łącznie ww. uczestnik Programu wykonał prawa z 200.000 opcji.W wyniku wykonania opcji Spółka wyemitowała w dniu 18 stycznia 2011 r. 200.000 akcji. Zgodnie z prawem kanadyjskim emisja akcji przez spółkę oraz wynikające z niej podwyższenie kapitału zakładowego nie podlega rejestracji przez sąd. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w momencie emisji akcji, co w przedmiotowym przypadku nastąpiło w dniu 18 stycznia 2011 r.Na skutek emisji akcji liczba akcji Spółki wynosi 401.703.330 akcji zwykłych, a na każdą akcję zwykłą przypada jeden głos. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po emisji akcji wzrosła o 34.000 USD do łącznej
kwoty 192.266.629 USD, a łączna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 401.703.330.Spółka zamierza wprowadzić powyższe akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 04/2011Date: 2011-01-19Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC.Topic:Issuance of shares and share capital increase resulting fromthe exercise of share optionsLegal basis: Article 56, Section 1, Item 2 of the Act on Public Offering– current and periodical informationContent:The Senior Management of KULCZYK OIL VENTURES INC.(‘Company’) announces that on 08-14 January, 2011 an eligibleparticipant of the Stock Option Plan (‘Plan’), acting pursuant to theconditions of the Plans approved by the shareholders of the Company inJune, 2008 and described in the Prospectus (p. 224-227), exercised theoptions granted to this person.In total, eligible participant of thePlan exercised 200,000 options.As a result of exercising the options the Company issued 200,000 shareson January 18, 2011. Pursuant to the Canadian law the issuance of sharesby the Company and share capital increase resulting thereof are notsubject to the registration by any court. Share capital increase iseffective at the
moment of issuance which - in this case - took place onJanuary 18, 2011.Upon the issuance of the shares, the Company has 401,703,330 commonshares issued and outstanding, with each issued common share beingentitled to one vote. The stated value of the share capital of theCompany increased by US$ 34,000 to total stated value of US$192,266,629, and the total number of votes from all issued andoutstanding shares is equal to 401,703,330.The Companyintends to introduce the above shares to trading on theWarsaw Stock Exchange.Detailed legal basis:§ 5 section 1 item 9 of the Regulation of theMinistry of Finance dated 19 February 2009 on current and periodicalinformation published by issuers of securities and on conditions underwhich information required by legal regulations of a non-member countrymay be recognized as equivalent. | |

d2rrli6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 | | +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6