Trwa ładowanie...
d3bydld

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrum...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (3/2011)

Share
d3bydld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa") Kierownictwo Wyższego Szczebla Kulczyk OilVentures INC. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 r. Emitent otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy dwa zawiadomienia odpowiednio o nabyciu oraz objęciu akcji Emitenta przez dwie osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w Spółce.W pierwszym zawiadomieniu członek Rady Dyrektorów Emitenta poinformował o dokonaniu w dniu 17 stycznia 2011 r. transakcji kupna 19.000 akcji Emitenta w trybie transakcji zwykłej sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie 0,5219 USD za jedną akcję.W drugim zawiadomieniu pełnomocnik Członka Kierownictwa Wyższego Szczebla Emitenta poinformował, iż w dniach 8-14 stycznia 2011 r. w związku z wykonaniem przysługujących ww. osobie opcji na akcje, osoba ta dokonała zgodnie z warunkami przydziału opcji, objęcia 200.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,17 USD za jedną
akcję. Nabycie ww. akcji zostało dokonane w związku z wykonaniem opcji na akcje przydzielonych zgodnie z postanowieniami Programu Opcji na Akcje zatwierdzonego przez akcjonariuszy Spółki w czerwcu 2003 r., oraz opisanego w Prospekcie Emisyjnym Spółki (s. 224-227).Osoby, których dotyczą zawiadomienia nie wyraziły zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 03/2011Date: 2011-01-19Issuer’strading name: KOVTitle:Information obtained pursuant to Article 160, section 1 of theAct on Trading in Financial InstrumentsLegal basis:Article 160, section 4 of the Act on Trading inFinancial Instruments - information concerning insiders’ transactionsContent:Pursuant to Article 160, section 4 of the Act of 29July 2005 on Trading in Financial Instruments (“Act”), the SeniorManagement of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“the Issuer”,“Company”) herebyannounces that on January 19, 2011 the Issuer has received twonotifications pursuant to Article 160, section 1 of the Act announcingrespectively on purchase and acquisition of Issuer’s shares by twoinsiders.First notification from a member of the Issuer’s Board of Directorsannounced that on January 17, 2011 transaction of purchase of theCompany’s 19,000 shares at U$ 0.5219 per share was performed on theregulated market (regular trading session, Warsaw Stock Exchange).Second notification from the plenipotentiary of
the Issuer’s Member ofthe Senior Management informed that on 08-14 January 2011 the Member hasexercised his options for the shares - according to the terms of optionsassignment - and acquired 200,000 shares of the Company at average priceUSD 0.17 per share. The acquisition of the above mentioned sharesresulted from the exercise of options for shares assigned in accordancewith the Stock Option Plan approved by the Shareholders of the Companyin June 2003 and described in the Company’s Prospectus (pages 224-227).The persons mentioned in the notifications have not consented todisclose the data referred to in Paragraph 2, section 1, item 1 of theRegulation of the Minister of Finance on the announcement and disclosureof information concerning some transactions in financial instruments aswell as the rules of making and keeping the list of persons havingaccess to specific confidential information. | |

d3bydld

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 | | +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bydld

Podziel się opinią

Share
d3bydld
d3bydld