Trwa ładowanie...
d1s6p2k
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Terminy publikacji raportów okresowych przez KULCZYK OIL VENTURES INC...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Terminy publikacji raportów okresowych przez KULCZYK OIL VENTURES INC. w roku obrotowym 2012 (4/2012)

Share
d1s6p2k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych przez KULCZYK OIL VENTURES INC. w roku obrotowym 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] (Rozporządzenie) Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012. Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres dwunastu miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 r. - 20 marca 2012 r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres trzech miesięcy kończący się w dniu 31 marca 2012 r. - 15 maja 2012 r. Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres sześciu miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2012 r. - 14 sierpnia 2012 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 r. z załączonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres dziewięciu miesięcy kończący się w dniu 30 września 2012 r. - 13
listopada 2012 r. Zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji odrębnego raportu za II kwartał 2012 r. Działając zgodnie z §82 ust. 3 Rozporządzenia Emitent informuje jednocześnie, iż nie będzie przekazywał odrębnych kwartalnych oraz półrocznych raportów jednostkowych. Zgodnie z przepisami prawa kanadyjskiego (prawo prowincji Alberta) Emitent nie jest obowiązany do przekazywania takich raportów w miejscu swojej siedziby. Zgodnie z przepisami prawa kanadyjskiego Emitent nie jest również zobowiązany do przekazywania raportu rocznego (jednostkowego). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 4/2012Date: 2012-01-20Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title:Schedule for the publication of periodic reports by KULCZYK OIL VENTURES INC. in 2012 Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information Content:Pursuant to Article 103, section 4 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodical information […] (‘Regulation’) the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (‘Issuer’) announces to the public the schedule for the publication of periodic reports in 2012. Consolidated Annual Report for 2011 and financial statements for period of 12 months ending on 31 December 2011 appended to it – 20 March 2012. Consolidated report for 1st quarter of 2012 and financial statements for period of 3 months ending on 31 March 2012 appended to it – 15 May 2012. Consolidated semi-annual report for the 1st half of 2012 and financial statements for period of 6 months ending on 30 June 2012 appended
to it – 14 August 2012. Consolidated report for 3rd quarter of 2012 and financial statements for period of 9 months ending on 30 September 2012 appended to it – 13 November 2012. Pursuant to §101 section 2 of the Regulation the Issuer decided not to provide separate report for 2nd quarter of 2012. Acting on the basis of Article 82, section 3 of the Regulation the Issuer also informs that will not provide separate stand-alone quarterly and semi-annual reports. According to the Canadian law (law of the Province of Alberta) the Issuer is not obliged to provide such reports in place of its headquarters. Pursuant to the Canadian law the Issuer is also not obliged to provide separate stand-alone Annual Report. This text is an English translation of the original information in Polish. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s6p2k

| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | T2P 3J4 | | Calgary | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Suite 1170, 700-4th Avenue SW | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +1 (403) 264-8877; +48 (22) 414 21 00 do 02 | | +1 (403) 264-8861, +48 (22) 412 48 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kov@kulczykoil.com | | www.kulczykoil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | spółka zagraniczna 1070017408 O/Polska | | spółka zagraniczna 142675340 O/Polska | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jakub Korczak Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1s6p2k

Podziel się opinią

Share
d1s6p2k
d1s6p2k