Trwa ładowanie...
d28mf34

LC CORP S.A. - Emisja obligacji w ramach programu ? informacja poufna (15/2015)

LC CORP S.A. - Emisja obligacji w ramach programu ? informacja poufna (15/2015)

Share
d28mf34

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach programu ? informacja poufna | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LC Corp S.A. (?Emitent?) informuje o dokonaniu w dniu 20 marca 2015 r. emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z bankami: Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy Programu Emisji Obligacji (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2007 z dnia 27.07.2007r.). Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach: 1. Data emisji ? 20 marca 2015 roku 2. Data wykupu ? 20 marca 2020 roku 3. Warunki wypłaty oprocentowania ? oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych 4. Wartość nominalna jednej obligacji ? 1.000,- PLN
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 5. Wartość nominalna Emisji ? 65.000.000,- PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych 00/100) 6. Liczba Obligacji w ramach Serii ? 65.000 sztuk Łączna wartość zobowiązań finansowych zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wyniosła 915 mln PLN oraz 180 mln PLN z tytułu zakupu akcji Sky Tower S.A. (całkowita wartość zobowiązań: 1.398 mln PLN). Prognozowana wartość zobowiązań finansowych do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 1.100 mln PLN (całkowita wartość zobowiązań: 1.400 mln PLN). Środki pozyskane z powyższej emisji zostaną przeznaczone w całości na wykup obligacji wyemitowanych w dniu 01.06.2012 r. w ramach powyżej opisanej umowy Programu Emisji Obligacji (o której to emisji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2012 z dnia 01.06.2012 r.),a których termin wykupu przypada na dzień 25.05.2015 r. Informacji ta stanowi w opinii Zarządu LC Corp S.A. informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28mf34

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LC CORP S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 2-4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 7988010 | | 071 7988011 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@lcc.pl | | www.lcc.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8992562750 | | 020246398 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2015-03-20 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28mf34

Podziel się opinią

Share
d28mf34
d28mf34