Trwa ładowanie...
dtzlete
dtzlete
espi

LC CORP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną (65/2012)

LC CORP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną (65/2012)
Share
dtzlete

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym (1 sierpnia 2012 r.) Emitent jako Pożyczkodawca zawarł ze spółką od niego zależną LC Corp Invest I Sp. z o.o. ("Pożyczkobiorca"), w której Emitent posiada 20% udziałów i głosów na Zgromadzeniu Wspólników, trzy umowy pożyczek pieniężnych. Emitent informuje iż od dnia 29 lutego 2012 r. (data publikacji raportu nr 19/2012 informującego o transakcjach pomiędzy Emitentem a LC Corp Invest I Sp. z o.o.), Emitent zawarł osiem umów pożyczek ze spółką LC Corp Invest I Sp. z o.o., których łączna wartość stanowi 91.420.000 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych), co przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. W dniu 1 sierpnia 2012 r. Emitent zawarł ze spółką LC Corp Invest I Sp. z o.o. umowę pożyczki o największej wartości tj. na kwotę 18.930.000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych). Pożyczka udzielona została na czas nieokreślony, przy czym Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu
Pożyczkodawcy całości lub części kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem, w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego wypowiedzenia umowy przez Pożyczkodawcę. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na bieżącą działalność Pożyczkobiorcy. Umowy pożyczek zostały uznane za umowę znaczącą na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ze względu na fakt, iż łączna wartość tych umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 51 a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LC CORP S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 7988010 071 7988011
(telefon) (fax)
biuro@lcc.pl www.lcc.pl
(e-mail) (www)
8992562750 020246398
(NIP) (REGON)
dtzlete

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2012-08-01 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtzlete

Podziel się opinią

Share
dtzlete
dtzlete