Trwa ładowanie...
d4m0n94

LENTEX - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

LENTEX - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d4m0n94

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013* | 2014 | 2013* | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 370 861 | 330 214 | 88 526 | 78 823 | |
| | EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) | 57 142 | 55 516 | 13 640 | 13 252 | |
| | Zysk/strata ze sprzedaży | 106 520 | 90 130 | 25 427 | 21 514 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | 39 741 | 39 188 | 9 486 | 9 354 | |
| | Zysk (strata) brutto | 44 891 | 39 659 | 10 716 | 9 467 | |
| | Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej | 35 850 | 32 669 | 8 558 | 7 798 | |
| | Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | 30 078 | 7 198 | 7 180 | 1 718 | |
| | Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy | 65 928 | 39 867 | 15 737 | 9 516 | |
| | Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej | 60 822 | 36 806 | 14 518 | 8 786 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej | 36 651 | 76 305 | 8 749 | 18 214 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 51 686 | -37 470 | 12 338 | -8 944 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -89 409 | -40 292 | -21 342 | -9 618 | |
| | Przepływy pieniężne netto - razem | -1 072 | -1 457 | -256 | -348 | |
| | Średnioważona liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach | 60 558 618 | 60 225 579 | 60 558 618 | 60 225 579 | |
| | Zysk na jedną akcję* | 1,00 | 0,61 | 0,24 | 0,15 | |
| | Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach | 60 698 618 | 60 225 579 | 60 698 618 | 60 225 579 | |
| | Rozwodniony zysk na jedna akcję
* | 1,00 | 0,61 | 0,24 | 0,15 | |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2013* | 31.12.2014 | 31.12.2013* | |
| | Aktywa razem | 542 544 | 514 625 | 127 289 | 120 739 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 004 | 166 499 | 41 762 | 39 063 | |
| | Długotermiowe zobowiązania i rezerwy | 90 645 | 82 649 | 21 267 | 19 391 | |
| | Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy | 87 359 | 78 916 | 20 496 | 18 515 | |
| | Kapitał własny | 364 540 | 348 126 | 85 527 | 81 676 | |
| | Kapitał podstawowy | 24 574 | 25 870 | 5 765 | 6 069 | |
| | Liczba akcji | 60 558 618 | 60 225 579 | 60 558 618 | 60 225 579 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję* | 6,02 | 5,78 | 1,41 | 1,36 | |
| | | | | | | |
| | * Prezentowane okresy porównywalne zawierają dane liczbowe przekształcone zgodnie z wprowadzonymi korektami błędów oraz zastosowaniem MSSF 10. Informacja na temat wpływu korekt błędów oraz zastosowania MSSF 10 na skonsolidowane dane porównawcze została opisana w nocie 8 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex. *
Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro oraz zaprezentowane wartości uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną 1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31.12.2014r. 1 EUR = 4,2623 a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł ( stan na 31.12.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.12.2014r. = 364.540 / 60.558,618 = 6,02 zł b) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapital własny w tys. EUR (stan na 31.12.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.12.2014r.= 85.527 / 60.558,618 = 1,41 EUR 2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 miesięcy 2014r.
przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 12 miesięcy 2014r. Sposób: styczeń: 31.01.2014 - 4,2368 luty: 28.02.2014 - 4,1602 marzec: 29.03.2014 - 4,1713 kwiecień: 30.04.2014 - 4,1994 maj: 30.05.2014 - 4,1420 czerwiec: 30.06.2014 - 4,1609 lipiec: 31.07.2014 - 4,1640 sierpień: 29.08.2014 - 4,2129 wrzesień: 30.09.2014 - 4,1755 październik: 31.10.2014 - 4,2043 listopad: 28.11.2014 - 4,1814 grudzień: 31.12.2014 - 4,2623 50,2710 50,2710/12 = 4,1893 kurs średni za 12 miesięcy 2014r. 3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 12 miesięcy = 1,00 PLN/akcję : 4,1893 = 0,24 EUR/akcję | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu GK Lentex 2014.pdf List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Lentex 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2014
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Lentex 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2014
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego GK Lentex 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Grupa Kapitałowa Lentex
Opinia oraz raport biegłego rewidenta GK Lentex 2014.pdf Opinia oraz raport biegłego rewidenta Grupa Kapitałowa Lentex 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m0n94

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Sp.z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2015-03-20 Radosław Muzioł Członek Zarządu
2015-03-20 Barbara Trenda Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Olga Słabkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94