Trwa ładowanie...
d41bfdf

LENTEX - Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium (126/2013)

LENTEX - Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium (126/2013)

Share
d41bfdf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 126 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku, iż otrzymał w dniu 18 stycznia 2013 roku postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy ? Rejestru Zastawów, o wpisie do Rejestru Zastawów ustanowionego na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") zastawu rejestrowego na 7.820.000 sztuk akcji imiennych serii A spółki "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle. 1. Podmiot na którego aktywach ustanowiono zastaw: Zakłady "Lentex" S.A. 2. Zastaw został wpisany w Rejestrze Zastawów w dniu 20.06.2013r. pod pozycją 2359284. Zastaw został wpisany na podstawie Wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów złożonego przez Bank, zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawu Rejestrowego zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem w dniu 06.06.2013r., jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy o kredyt inwestycyjny, o podpisaniu której
Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2013 z dnia 18.04.2013r. 3. Zastaw został ustanowiony na 7.820.000 sztuk akcji imiennych serii A (numery od 1380001 do 9200000) spółki "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (stanowiących 83,77% kapitału zakładowego "Gamrat" S.A.), o wartości nominalnej 8,73 zł każda i łącznej wartości nominalnej 68.268.600,00 zł (dalej "Przedmiot zastawu"). 4. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem wynosi 72.000.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia ? wierzytelność główna w wysokości 48.000.000,00 zł oraz związane z tą wierzytelnością odsetki, prowizje, opłaty i koszty), wartość ewidencyjna Przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych Spółki wynosi 116.428.468,00 zł. 5. Charakter powiązań pomiędzy Spółką (zastawca) a Bankiem (zastawnik): brak powiązań. 6. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość przedmiotu zastawu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczoną według kursu średniego ogłaszanego przez NBP,
obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Jednocześnie Spółka informuje, że przed dokonaniem wpisu niniejszego zastawu nastąpiło wykreślenie ustanowionego na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. zastawu rejestrowego na Przedmiocie zastawu, o ustanowieniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2011 z dnia 21.06.2011r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Michał Mróz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf