Trwa ładowanie...
dk4tbqn

LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej dot. zakupu udziałów spółki Devorex ? informacja od spółki zal...

LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej dot. zakupu udziałów spółki Devorex ? informacja od spółki zależnej (25/2013)

Share
dk4tbqn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej dot. zakupu udziałów spółki Devorex ? informacja od spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od spółki zależnej Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację dotyczącą zawarcia przez Gamrat w dniu 28 lutego 2013 roku umowy kupna-sprzedaży z czterema osobami fizycznymi, wspólnikami spółki "Devorex" Sp. z o.o. z siedziba w Płowdiw, Bułgaria, posiadającymi łącznie 100% udziałów w "Devorex" Sp. z o.o., której przedmiotem jest nabycie przez Gamrat od wspólników spółki "Devorex" Sp. z o.o. 18 000 (osiemnastu tysięcy) udziałów spółki "Devorex" Sp. z o.o., z których każdy ma wartość nominalną 50,00 (pięćdziesiąt) lewa, o całkowitej wartości nominalnej 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) lewa, stanowiących 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału spółki "Devorex" Sp. z o.o. za łączną cenę 7.762.500,00 EUR (słownie euro: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), która została zapłacona w dniu 28 lutego 2013 roku. Wartość umowy
przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Powyższa umowa została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej przez Gamrat oraz czterech wspólników spółki "Devorex" Sp. z o.o., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 213/2012 z dnia 06 grudnia 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4tbqn

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4tbqn

Podziel się opinią

Share
dk4tbqn
dk4tbqn