Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

LENTEX - Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów Zakładów "Lentex" S.A. (1...

LENTEX - Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów Zakładów "Lentex" S.A. (12/2014)
Share
d4c5el8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów Zakładów "Lentex" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zawiadomienie następującej treści: "Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, międzynarodowa instytucja finansowa, na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2014 r. w wyniku rozliczenia transakcji zbycia pakietu 3.552.500 akcji spółki Zakłady Lentex S.A. nastąpiło zejście przez EBOiR poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Zakłady Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu i adresem: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec ("Spółka"). Po wyżej wymienionym zbyciu EBOiR nie posiada obecnie akcji Spółki. Przed wyżej wspomnianym zbyciem, EBOiR posiadał 3.552.500 akcji Spółki. Żaden z podmiotów zależnych od EBOiR nie
posiada akcji Spółki. EBOiR nie jest stroną żadnych umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie." Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
(0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601
(telefon) (fax)
lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl
(e-mail) (www)
575-00-07-888 150122050
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Barbara Trenda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8