Trwa ładowanie...
d1l8m3c

LIBERTY GROUP S.A. - Zmiana wartości procentowego udziału akcjonariusza poniżej 5% w kapitale zak...

LIBERTY GROUP S.A. - Zmiana wartości procentowego udziału akcjonariusza poniżej 5% w kapitale zakładowym Spółki Liberty Group S.A. (1/2012)

Share
d1l8m3c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wartości procentowego udziału akcjonariusza poniżej 5% w kapitale zakładowym Spółki Liberty Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż otrzymał od Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na temat ujawnienia zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o następującej treści: "Zarząd Spółki Capital Partners S.A. na podstawie art.69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w 16 grudnia 2011 r. w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży 1.377.768 akcji Liberty Group S.A. przez Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej "Fundusz"), wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr RFI 541 i reprezentowany przez podmiot zależny od
Capital Partners S.A. ? Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., zmniejszył udział Capital Partners S.A. (poprzez podmioty zależne) w kapitale zakładowym Liberty Group S.A. Przed dokonaniem powyższej transakcji sprzedaży Capital Partners S.A. posiadała łącznie (poprzez podmioty zależne) 1.594.697 akcji, które stanowiły 20,19% w kapitale zakładowym Liberty Group S.A. i uprawniały do 1.594.697 głosów, stanowiących 20,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym: (i) Dom Maklerski Capital Partners S.A. posiadał 216.929 akcji, które stanowiły 2,75% w kapitale zakładowym i głosach, a (ii) Fundusz posiadał 1.377.768 akcji, które stanowiły 17,44% w kapitale zakładowym i głosach. Po dokonaniu powyższej transakcji sprzedaży, na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Capital Partners posiada łącznie, poprzez podmioty zależne 216.929 akcji, które stanowią 2,75% w kapitale zakładowym Liberty Group S.A. i uprawniają do 216.929 głosów, stanowiących 2,75% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu, przy czym stanowią one własność Domu Maklerskiego Capital Partners S.A.. Capital Partners S.A. bezpośrednio nie posiada akcji Liberty Group S.A.." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

| | | LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-739 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stępińska | | 22/30 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 8410037 | | 22 642 23 90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@libertygroup.pl | | www.libertygroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-22-35-691 | | 141163738 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

Podziel się opinią

Share
d1l8m3c
d1l8m3c