Trwa ładowanie...
d2xpc2o
espi

LIBERTY GROUP S.A. - Zmiana wartości procentowego udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym Spó...

LIBERTY GROUP S.A. - Zmiana wartości procentowego udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki Liberty Group S.A. (17/2011)
Share
d2xpc2o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wartości procentowego udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki Liberty Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki LIBERTY GROUP SA o kwotę 290 000 złotych (przez rejestracją emisji serii B spółki LIBERTY GROUP SA w liczbie 2 900 000 akcji) Spółka otrzymała od Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na temat ujawnienia zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o następującej treści: Art New media S.A. przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadała 1.396.482 akcje, które stanowiły 27,93% w kapitale zakładowym Liberty Group S.A. i uprawniały do 1.396.482 głosów, stanowiących
27,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału Spółka Art New media posiada 1.396.482 akcje, które stanowią 17,68% w kapitale zakładowym Liberty Group i uprawniają do 1.396.482 głosów, stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBERTY GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-951 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piechoty Łanowej 9a
(ulica) (numer)
22 427 36 40 22 642 23 90
(telefon) (fax)
biuro@libertygroup.pl www.libertygroup.pl
(e-mail) (www)
951-22-35-691 141163738
(NIP) (REGON)
d2xpc2o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu
2011-11-23 Barbara Berkan Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xpc2o

Podziel się opinią

Share
d2xpc2o
d2xpc2o