Trwa ładowanie...
d1wwvm8
espi

LIBRA CAPITAL S.A. - Raport kwartalny Q 4/2012

LIBRA CAPITAL S.A. - Raport kwartalny Q 4/2012
Share
d1wwvm8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 415,4 109 928,6 13 038,0 26 552,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 210,8 -37 020,5 529,7 -8 941,9
Zyska (strata) brutto 4 115,8 -37 106,0 986,1 -8 926,6
Zysk (strata) netto 4 115,8 -33 934,1 986,1 -8 196,4
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -441,4 -2 031,1 -105,8 -490,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 544,9 -6 755,9 6 360,2 -1 631,8
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 151,4 2 747,3 275,9 663,6
Przepływy pieniężne netto, razem 27 254,9 -6 039,7 6 530,3 -1 458,8
Zysk (strata) netto na jedna akcję zwykłą (w zł/eur) 0,37 -29,77 0,09 -7,19
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,37 -29,77 0,09 -7,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00
w tys. zł w tys. EUR
wg stanu na: 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa, razem (na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 171,9 45 559,5 8 358,7 10 315,0
Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 156,1 15 659,5 38,2 3 545,4
Zobowiązania długoterminowe (na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0 0,0 0,0 0,0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 134,4 12 938,6 32,9 2 929,4
Kapitał własny (aktywa netto na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 015,8 29 900,0 8 320,5 6 769,6
Kapitał zakładowy (na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 491,2 8 502,6 2 077,0 1 925,1
Liczba akcji (średnia ważona w szt. na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 090 209 1 139 853 11 090 209 1 139 853
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,07 26,23 0,75 5,94
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/eur) ( na koniec czwartego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,07 26,23 0,75 5,94
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansoweQIV_2012.pdf Sprawozdanie finansoweQIV_2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
LIBRA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBRA CAPITAL S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 630 33 99 22 630 33 70
(telefon) (fax)
biuro@libracapital.pl www.libracapital.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Artur Staykov Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wwvm8

Podziel się opinią

Share
d1wwvm8
d1wwvm8