Trwa ładowanie...
d1gftki

LIBRA CAPITAL S.A. - Zmiana w Zarządzie Libra Capital S.A. (3/2013)

LIBRA CAPITAL S.A. - Zmiana w Zarządzie Libra Capital S.A. (3/2013)

Share
d1gftki

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LIBRA CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w Zarządzie Libra Capital S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje iż w dniu 22 stycznia 2013 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta, Rada Nadzorcza powzięła uchwałę w przedmiocie odwołania Pana Macieja Zientary z funkcji Prezesa Zarządu, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta powzięła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Artura Staykova do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Pan Maciej Zientara - absolwent Finansów i Bankowosci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pełni nastepujace funkcje: Dyrektora Zarzadzajacego Supernova Financial Services sp. z o.o. (od 2003 r.), jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Bomi S.A. (od 2011 r.), Browar Gontyniec S.A. (od 2011 r.), Scanmed S.A. (od 2008 r.), Emalia Olkusz S.A. (od 2008 r.), Black Lion NFI S.A. (od 2013 r.). W okresie od 2012 do 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Libra Capital S.A. Do końca 2012
Wiceprezes Zarządu Supernova IDM Fund Spółka Akcyjna, zaś w latach 2007-2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, w okresie 2011-2012 Członek Rady Nadzorczej AWBUD S.A. oraz Rabat Service S.A., Prezes Zarządu Supernova IDM Management sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Komplementariusza Supernova IDM Management sp. z o.o. S.K.A (2011-2012). Wcześniej w latach 2005-2006 oraz 2007 - 2008 Wiceprezes Zarządu Supernova Capital S.A.; od 11/2005 do 01/2007 - Wiceprezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o. Według złożonego oświadczenia Pan Maciej Zientara nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Maciej Zientara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Artur Staykov ukończył studia
wyższe na wydziale prawa uzyskując tytuł magistra. Odbył szereg szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej oraz procesów restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych. Zna biegle sześć języków: angielski, niemiecki, hiszpański, bułgarski, rosyjski, polski. Doświadczenie zawodowe: W 2012 roku był prezesem spółki Green Eco Technology SA notowanej na GPW, która przechodzi proces restrukturyzacji aby móc rozpocząć nowe inwestycje w branży energii odnawialnej. Od 2011 roku poprzez zarządzane zagraniczne fundusze rozpoczął inwestycje w branżę związaną z grami komputerowymi i mediami internetowymi. Od 2010 roku prowadzi inwestycje na polskim rynku jako zarządzający aktywami zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Od 2009 roku jest partnerem strategicznym w firmie VEYRON Financial Group, specjalizującej się w restrukturyzacjach oraz finansowaniu pomostowym dla spółek giełdowych oraz inwestycjach w nowe technologie. Od 2008 roku zarządzany przez niego fundusz prowadzi działalność skoncentrowaną głównie na branży
energetycznej w obszarze energii odnawialnej. Poprzez grupę kapitałową fundusz jest udziałowcem m.in. spółek: Eko Industri, EcoNovenergy, Global Energy, prowadzących budowy farm wiatrowych oraz instalacji paneli fotowoltaicznych wspólnie z luksemburskim funduszem NovEnergia II (SICAR). Zarządzany przez niego fundusz posiada również pośrednio poprzez spółki zależne licencje na sprzedaż energii na terenie Bułgarii oraz na zarządzanie projektami w dziedzinie energii odnawialnej. Od 2006 roku zarządza funduszem Private Equity pod nazwą DEVOLUTION, inwestującym na terenie Bułgarii i Polski, którego właścicielami są międzynarodowe fundusze inwestycyjne. Od 2004 prowadzi działalność ściśle związaną z rynkiem bułgarskim. Od 2002 roku sprawuje funkcje nadzorcze w spółkach prawa handlowego w Polsce i zagranicą. Pan Artur Staykov nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku - o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności
konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

| | | LIBRA CAPITAL SPÓŁA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LIBRA CAPITAL S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 630 33 99 | | 22 630 33 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@libracapital.pl | | www.libracapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 926-000-13-37 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Maciej Zientara Członek Zarządu
2013-01-22 Ilona Sidorowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

Podziel się opinią

Share
d1gftki
d1gftki