Trwa ładowanie...
d4iwgms
espi

LSI SOFTWARE S.A. - Porozumienie w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości. (34/2014)

LSI SOFTWARE S.A. - Porozumienie w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości. (34/2014)
Share
d4iwgms

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LSI SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (?Emitent? lub ?Spółka?)informuje, że w dniu 21 listopada 2014 podpisał z McComp Holding Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą: 12 Mykinon, Office 22, 1065 Nicosia, Cyprus, porozumienie w sprawie nabycia przez Emitenta akcji Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Porozumienie?). Zgodnie z treścią Porozumienia LSI Software nabędzie od McComp Holding Limited lub podmiotu (podmiotów) przez niego wskazanych (?Akcjonariusze Mc Comp S.A.?) 25.709.823 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcje spółki McComp S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słowiczej stanowiących 76,52% kapitału zakładowego i dających 83,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda za cenę nie wyższą niż 15.170.423,84 zł (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 84/100). W celu zapłaty za powyższe akcje Zarząd LSI podejmie stosowne
działania w celu podjęcia przez Walne Zgromadzenie LSI Software uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki o kwotę 1.814.644 zł (jeden milion osiemset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) w drodze emisji 1.814.644 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł (jeden złoty) każda, z ceną emisyjną nie wyższą niż 8,36 zł (osiem złotych 36/100) za każdą jedną akcję co stanowi równowartość 15.170.423,84 zł (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 84/100) co będzie odpowiadało łącznej cenie nabycia przez LSI Software akcji Mc Comp S.A. Po emisji łączna ilość akcji LSI Software będzie wynosiła 5.075.406 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć), z czego dotychczasowi akcjonariusze LSI będą posiadali 3.260.762 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje LSI Software, a Akcjonariusze Mc Comp S.A.,
którzy obejmą akcje Emitenta nowej emisji będą posiadali 1.814.644 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje LSI Software stanowiące 35,76% kapitału zakładowego i uprawniające do 27,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Jednocześnie Strony postanowiły, iż umowy sprzedaży na rzecz LSI Software akcji Mc Comp S.A., o których mowa powyżej będą zawarte pod warunkiem zawieszającym rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla LSI Software sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego opisanego wcześniej. Jeżeli LSI Software SA nie później niż w terminie do 3 (trzy) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez LSI Software informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego LSI Software o kwotę 1.814.644 zł (jeden milion osiemset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) nie wyda w formie sporządzonych na piśmie dokumentów wszystkich dokumentów akcji nowej emisji podmiotom, które
objęły te akcje, to będzie zobowiązana w terminie nie później niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty od McComp Holding Limited, do zapłaty na jej rzecz kary umownej w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych). LSI Software jest zobowiązana, iż podejmie w dobrej wierze wszelkie niezbędne czynności, dla wprowadzenia akcji emisji, o której mowa powyżej do obrotu giełdowego na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa. Za kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości ? przyjęto kryterium wartości aktywów będących przedmiotem transakcji stanowiących powyżej 10% kapitałów własnych LSI Software SA. Mc Comp S.A. jest wiodącym w kraju producentem rozwiązań informatycznych, oferującą kompleksowe rozwiązania ICT, w szczególności oprogramowanie, dla sektora przedsiębiorstw obsługujących rynek detaliczny. Spółka, obsługując
blisko 2,5 tys. Klientów działa na polskim rynku producentów rozwiązań informatycznych już od ponad 20 lat. Dostarcza rozwiązania, które sprawdziły się w wielu zróżnicowanych branżach. Oferta dostosowana jest do potrzeb głównych sektorów polskiego rynku retail. Odbiorcy rozwiązań to głównie obiekty hotelowe, rekreacyjno-sportowe, stacje paliw, centrale zarządzające sieciami stacji paliw oraz restauracyjne. Mc Comp S.A. poza dostarczaniem standardowych rozwiązań wspomagających procesy zarządzania zajmuje się także projektowaniem, wdrażaniem i serwisowaniem dedykowanego oprogramowania. Spółka osiągnęła w roku 2013 przychody w wysokości 16 milionów złotych i wypracowała zysk netto 1,5 mln. złotych. Po połączeniu z Mc Comp S.A. Grupa Kapitałowa LSI stanie się wiodącym podmiotem na krajowym rynku producentów oprogramowania. Pozwoli to na uzyskanie szeregu korzyści ekonomicznych, organizacyjnych i wizerunkowych takich jak: - zwiększenie udziału w rynku, potencjału i skali działania Grupy Kapitałowej, -
powiększenie zasobów Grupy Kapitałowej i możliwości ich efektywniejszego wykorzystania, - znaczące synergie kosztowe jak i sprzedażowe, - wzajemną wymianę know-how i jego dalszy rozwój, - możliwość prowadzenia wspólnie dalszej ekspansji rynkowej i konkurowania z pozostałymi podmiotami z branży, - możliwość efektywnej ekspansji na rynki zagraniczne, - bardziej efektywne prowadzenie procesów akwizycyjnych, - łatwiejsze pozyskanie i wykorzystanie kapitału oraz zwiększenie zainteresowania Grupą Kapitałową inwestorów jak i funduszy inwestycyjnych, - Grupa Kapitałowa stanie się jednym z liczących się podmiotów na krajowym rynku producentów oprogramowania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-120 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przybyszewskiego 176/178
(ulica) (numer)
042 209 37 12 042 663 22 99
(telefon) (fax)
info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl
(e-mail) (www)
7251697775 472048449
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-22 iGrzegorz Siewiera Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iwgms

Podziel się opinią

Share
d4iwgms
d4iwgms