Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

LSI SOFTWARE S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy (19/2014)

LSI SOFTWARE S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy (19/2014)
Share
d27t0al
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-15
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LSI Software S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 02/RN/2014 w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 619 544,78 zł (tj. 0,19 zł na akcję) z zysku netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie przedstawiona pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LSI SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-120 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przybyszewskiego 176/178
(ulica) (numer)
042 680 80 00 do 98 042 680 80 99
(telefon) (fax)
info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl
(e-mail) (www)
725-16-97-775 472048449
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Bartłomiej Grduszak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al