Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

LST CAPITAL S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego LST CAPITAL S.A. w ramach warunkowego podwyż...

LST CAPITAL S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego LST CAPITAL S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. (28/2011)
Share
d390w11

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego LST CAPITAL S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd LST CAPITAL S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 18 lipca 2011 roku powziął informację, iż w dniu 15 lipca 2011 roku na podstawie Wyciągu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 129.376 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,05 zł każda i oznaczonych kodem ISIN PLLSTIA00018, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W tym samym dniu, to jest w dniu 15 lipca 2011 roku nastąpiło zapisanie akcji serii H na rachunku papierów wartościowych YA GLOBAL MASTER SPV posiadacza warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia Akcji serii H. O objęciu przez YA GLOBAL MASTER SPV warrantów
subskrypcyjnych Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2011 z dnia 29 listopada 2010 roku. W związku z powyższym, stosownie do art. 452§ 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania akcji serii H na rachunku papierów wartościowych YA GLOBAL MASTER SPV kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2 202 774,80 zł do kwoty 2 209 243,60 zł, to jest o kwotę 6.468,80 zł będącą sumą równą wartości nominalnej objętych akcji serii H i dzieli się na 44 184 872 akcji, w tym: - 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - 9.105.727
(dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, - 143.001 (sto czterdzieści trzy tysiące jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H, wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 44 184 872. Od sesji w dniu 19 lipca 2011 roku w obrocie giełdowym notowanych będzie łącznie 44 184 872 akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H. Wyżej wymienione akcje serii H zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 16 listopada 2010 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 24/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-104 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Grzybowski 10 lok 31
(ulica) (numer)
22 654 66 15 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.pl www.lstcapital.pl
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU
2011-07-19 PIOTR WOŹNIAK WICEPREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11