Trwa ładowanie...
d3t5m26

M DEVELOPMENT S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał, które mają zos...

M DEVELOPMENT S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (31/2012)

Share
d3t5m26

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 6 grudnia 2012 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekty uchwał, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 grudnia 2012 roku (przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 1 grudnia 2011 roku, a także w drodze raportu bieżącego ESPI 30/2012 z dnia 1 grudnia 2012 roku). Akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowego projektu zgodnie z wymogami art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zgłoszone przez wskazanego akcjonariusza projekty uchwał dotyczą: 1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru w
kwocie nie większej jak 7.000.000 (siedem milionów) złotych; 2. zmiany Statutu Spółki; 3. ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji. Pełna treść zgłoszonych projektów uchwał została zawarta w załączniku do niniejszego Raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekt uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza do NWZ 27.12.2012 r..pdf | Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jerzy Gądek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

Podziel się opinią

Share
d3t5m26
d3t5m26