Trwa ładowanie...
d3s5zb1

mBank - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

mBank - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d3s5zb1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody z tytułu odsetek 3 956 254 3 949 971 944 371 938 013
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 399 601 1 303 834 334 089 309 626
Wynik na działalności handlowej 369 156 342 978 88 119 81 448
Wynik na działalności operacyjnej 1 652 700 1 517 703 394 505 360 414
Zysk brutto 1 652 700 1 517 703 394 505 360 414
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 286 668 1 206 375 307 132 286 482
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 642 2 603 631 618
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 481 916 -871 524 115 035 -206 964
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -196 312 -146 971 -46 860 -34 902
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 721 173 -2 846 202 172 146 -675 897
Przepływy pieniężne netto, razem 1 006 777 -3 864 697 240 321 -917 762
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 30,50 28,62 7,28 6,80
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 30,47 28,61 7,27 6,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 17,00 10,00 4,06 2,37
Aktywa razem 117 985 822 104 282 761 27 681 257 25 145 342
Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
Zobowiązania wobec innych banków 13 383 829 19 224 182 3 140 049 4 635 461
Zobowiązania wobec klientów 72 422 479 61 673 527 16 991 408 14 871 124
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 11 043 242 10 229 342 2 590 911 2 466 566
Udziały niekontrolujące 29 738 27 096 6 977 6 534
Kapitał akcyjny 168 840 168 696 39 612 40 677
Liczba akcji 42 210 057 42 174 013 42 210 057 42 174 013
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 261,63 242,55 61,38 58,49
Współczynnik wypłacalności 14,66 19,38 14,66 19,38
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grupa mBanku S.A.pdf
Raport z badania Grupy mBanku S.A.pdf
List Prezesa.pdf
List Przewodniczącego.pdf
Ocena Rady Nadzorczej mBanku.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku S.A. za 2014 rok.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2014 roku.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3s5zb1

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mBank S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mBank | | bank(ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Senatorska | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.mbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu Banku
2015-03-02 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Przemysław Gdański Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Joerg Hessenmueller Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Hans-Dieter Kemler Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu Banku
2015-03-02 Jarosław Mastalerz Wiceprezes Zarządu Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3s5zb1

Podziel się opinią

Share
d3s5zb1
d3s5zb1