Trwa ładowanie...
dxpvxsd

MEDIATEL - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelow...

MEDIATEL - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (15/2012)

Share
dxpvxsd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) - informacje poufne, informuje, że na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7b ust. 2 Statutu Spółki oraz w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie, z wyłączeniem prawa poboru, kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym ustalenie ceny emisyjnej akcji oraz wyrażenia zgody na emisję warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, a także w związku z powzięciem przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 2 000 000 (dwóch milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B,
uprawniających do zapisu na 2 000 000 (dwa miliony) akcji serii K za cenę emisyjną wynoszącą 2 zł (dwa złote) za każdą akcję serii K, o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 14/2012, Zarząd Spółki w związku z przyjęciem przez wszystkich trzech oblatów oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w zaproponowanej im liczbie i zawarciem w tym zakresie z nimi umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, a także wobec otrzymania od wszystkich trzech posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B żądania realizacji wynikających z nich praw, w dniu 2 kwietnia 2012r. powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W drodze uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) tj. z kwoty 1 816 503,00 zł (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy pięćset trzy złote) do kwoty 2 216 503,00 zł (dwa miliony dwieście
szesnaście tysięcy pięćset trzy złote) w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K w liczbie 2 000 000 (dwa miliony), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda za cenę emisyjną wynoszącą 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję serii K. Emisja nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej, a Spółka po powzięciu powyższej uchwały złożyła wszystkim uprawnionym z wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B ofertę objęcia wszystkich nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K, w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 2,00 zł (dwa złote) za każdą akcję serii K. Zarząd jednocześnie informuje, iż Spółka zawarła ze wszystkimi trzema posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii B umowy objęcia akcji serii K w liczbie wynikającej z liczby posiadanych przez każdy z tych podmiotów warrantów subskrypcyjnych serii B. Środki pozyskane z emisji akcji serii K zostaną przeznaczone na restrukturyzację
zadłużenia Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpvxsd

Podziel się opinią

Share
dxpvxsd
dxpvxsd