Trwa ładowanie...
dafkeaj

MEDIATEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

MEDIATEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dafkeaj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 25 089 54 704 5 958 13 107
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej (8 018) (2 475) (1 904) (593)
Zysk/Strata* brutto (9 252) (3 880) (2 197) (930)
Zysk/Strata* netto ogółem (9 815) (3 984) (2 331) (955)
Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy (9 815) (3 984) (2 331) (955)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 701 1 907 166 457
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 (445) 5 (107)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (411) (1 722) (98) (413)
Przepływy pieniężne netto, razem 310 (260) 74 (62)
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 14 482 20 963 3 492 5 128
Zobowiązania razem 10 048 17 550 2 423 4 293
Zobowiązania długoterminowe 1 951 - 470 -
Zobowiązania krótkoterminowe 8 097 17 550 1 952 4 293
Kapitał własny 4 434 3 413 1 069 835
Kapitał własny przypadajacy na akcjonariuszy Spółki 4 433 3 412 1 069 835
Kapitał akcyjny 6 570 2 236 1 584 547
Liczba akcji (w sztukach) 32 847 878 11 178 515 32 847 878 11 178 515
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)** (0,68) (0,38) (0,16) (0,09)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)* 0,13 0,31 0,03 0,07
*Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji na dzień 31
* Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za 12 miesięcy 2013 roku - 4,2110 PLN; a za 12 miesięcy 2012 roku - 4,1736 PLN.
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN; na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie FinGKMediatel_2013.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel
SprawozdanieZarza?duGKMediatel2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel
Opinia i raport GK Mediatel_2013.pdf Opinia i raport Audytora
List do Akcjonariuszy 2013.pdf List do Akcjonariuszy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dafkeaj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-11 | | | | | | | |
| | | MEDIATEL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-11 Marcin Kubit Prezes Zarządu
2014-03-11 Marek Nowakowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-11 Justyna Zielińska Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dafkeaj

Podziel się opinią

Share
dafkeaj
dafkeaj