Trwa ładowanie...
d222squ

MEDIATEL - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (RB-9/2015) (9/2015)

MEDIATEL - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (RB-9/2015) (9/2015)

Share
d222squ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | | | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Raport bieżący nr | | 9 | | / | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (e-mail) | | (www) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Data sporządzenia: | | 2015-02-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | (kod pocztowy)
| | | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MEDIATEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (RB-9/2015) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. 16 lutego 2015 roku) Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 16 lutego 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez rejestrację 4 (czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach od 21669364 do 21669367 (dalej ?Akcje?), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki (opublikowanej w raporcie bieżącym numer 10/2013 z dnia 7 maja 2013 r., dalej ?Uchwała?). HAWE S.A. objęła Akcje w ramach
realizacji uprawnień z 4 warrantów subskrypcyjnych serii WA, objętych przez HAWE S.A. w trybie emisji prywatnej w dniu 18 grudnia 2014 roku. Każdy z 4 warrantów subskrypcyjnych serii WA uprawniał HAWE do objęcia 1 akcji zwykłej Spółki na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), za cenę emisyjną jednej akcji 0,86 zł (osiemdziesiąt sześć groszy). Warranty subskrypcyjne serii WA zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały. W dniu 19 grudnia 2014 r., w wykonaniu uprawnień przysługujących HAWE S.A. jako posiadaczowi 4 warrantów subskrypcyjnych serii WA, zostały wydane 4 (słownie: cztery) akcje Spółki serii L, zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Akcje serii L zostały objęte po cenie emisyjnej 0,86 zł (osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną akcję serii L. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 130.848.646 zł (sto trzydzieści milionów osiemset
czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 00/100) i dzieli się na 654.243.230 (sześćset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści) akcji. Każda akcja daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane w ramach wyżej wskazanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uprawniają do 4 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 0,0000006% kapitału zakładowego Spółki. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji, Spółka HAWE S.A. posiada 652.245.887akcji Spółki uprawniających do 99,6947% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Przedmiotowe podwyższenie kapitału ma na celu umożliwienie scalenia akcji Spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z §15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Paweł Sobków Prezes Zarządu
2015-02-17 Marcin Kubit Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d222squ

Podziel się opinią

Share
d222squ
d222squ