Trwa ładowanie...
drsa1k5

MEDIATEL - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (RB-7/2015) (7/2015)

MEDIATEL - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (RB-7/2015) (7/2015)

Share
drsa1k5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (RB-7/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.), § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 5 lutego 2015 roku) spółka zależna - HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: ?HAWE Telekom?), zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?ARP?) umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego (dalej: ?Umowa?). Umowa stanowi element realizacji umowy pożyczki zawartej pomiędzy ARP a HAWE Telekom w dniu 30 grudnia 2010 roku, o której spółka HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?HAWE S.A.?) informowała raportem bieżącym nr
77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku (dalej: ?Umowa Pożyczki?). Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym HAWE Telekom, HAWE S.A. posiada 98,3% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Przedmiotem Umowy jest wywiązanie się przez HAWE Telekom ze zobowiązania do ustanowienia na rzecz ARP zastawu rejestrowego na prawie własności odcinka pustej rury HDPE (jednootorowego rurociągu kablowego) w relacji Sochaczew-Wawrzyszew-Mory o długości trasowej 54,5 km (dalej: ?Przedmiot Zastawu?). Zastaw rejestrowy zostaje ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150.000.000,00 (stu pięćdziesięciu milionów) złotych. Przedmiot Zastawu powstał w ramach realizacji III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE w relacji: Sochaczew ? Warszawa ? Siedlce ? Biała Podlaska ? Terespol, a jego wybudowanie zostało sfinansowane ze środków z pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez ARP. Ustanowienie zastawu nastąpi z chwilą wpisu do rejestru zastawów, o czym Spółka poinformuje raportem bieżącym. Umowa została zawarta
celem zabezpieczenia należytego wykonania przez HAWE Telekom zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki i spłaty przez HAWE Telekom wierzytelności pieniężnych przysługujących ARP z tytułu Umowy Pożyczki. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa nie powoduje powstania dla Spółki kar umownych ani zobowiązań finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) w zw. z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133 j.t.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drsa1k5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-613 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tytusa Chałubińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Piotr Kubaszewski Prezes Zarządu
2015-02-06 Marcin Kubit Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drsa1k5

Podziel się opinią

Share
drsa1k5
drsa1k5