Trwa ładowanie...
d2xsvs7
espi

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (42/2014)

MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (42/2014)
Share
d2xsvs7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2014 r. Spółka uzyskała informację o zawarciu w dniu 10 listopada 2014 roku Umowy Aliansu Strategicznego ze spółką Asociacion Mexicana de Telesalud A.C. (?Partner?) z siedzibą w Mission de Javier 10643, Zona Rio Tijuana B.C 22010, Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone). Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad dostarczania przez Spółkę urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, serwisu PocketECG oraz dystrybucji przez Partnera i świadczenia za pomocą PocketECG usług diagnostyki medycznej. Spółka będzie realizowała powyższą umowę z wykorzystaniem najnowszej generacji produktu Spółki ? systemu PocketECG III. Na podstawie umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do: i) dostawy na rzecz Partnera urządzeń i oprogramowania składających się na system PocketECG, ii) świadczenia usług serwisu PocketECG oraz oprogramowania, iii) przechowywania, przetwarzania, wymiany
i udostępniania danych generowanych przez PocketECG. Partner zobowiązał się w szczególności do: i) organizacji i realizacji dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Meksyku ii) świadczenia w oparciu o PocketECG ciągłych usług telediagnostyki kardiologicznej w stosunku do użytkowników PocketECG w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną i bazodanową Spółki. Na podstawie umowy Spółka będzie od Partnera otrzymywała wynagrodzenie kalkulowane w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o: i) liczbę systemów PocketECG aktywowanych przez Partnera, ii) wartość usług przetwarzania dodatkowych procedur badań, procedur wymiany urządzeń i podzespołów systemu PocketECG oraz wartość innych dodatkowych usług nieuwzględnianą w podstawowej stawce miesięcznej. Umowa zapewnia Partnerowi, z określonymi nią wyjątkami, warunkową wyłączność na terytorium Meksyku. Spółka udzieliła Partnerowi prawa pierwszeństwa dostępu do nowych technologii z obszaru kardiologii wprowadzanych przez Spółkę do obrotu na wyżej wskazanym
terytorium. Partner udzielił Spółce prawa pierwszeństwa sprzedaży za jego pośrednictwem nowych technologii i urządzeń diagnostycznych oraz prawa pierwszeństwa nabycia przedsiębiorstwa Partnera ? w przypadku jego sprzedaży. Umowa została zawarta na okres 18 (osiemnaście) miesięcy, pod warunkiem zawieszającym tj. począwszy od dnia pozyskania przez Emitenta certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do dopuszczenia PocketECG do obrotu na rynku meksykańskim. Umowa nie może zostać wypowiedziana w tym okresie. Po upływie wyżej wymienionego okresu 18 miesięcy oraz pod warunkiem wywiązania się przez Partnera z ustalonych w umowie minimalnych ilości aktywnych systemów PocketECG Umowa automatycznie przekształci się w umowę na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieoznaczony wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące. W związku z udzieleniem przez Spółkę wyłączności, z wyłączeniem jednego podmiotu, który Emitent ma prawo dodatkowo wyznaczyć do dystrybucji systemów PocketECG na terytorium Meksyku, strony
określiły minima liczby systemów PocketECG utrzymywanych przez Partnera w stanie aktywności w pierwszych latach obowiązywania umowy oraz stopę wzrostu tej liczby w kolejnych latach obowiązywania umowy. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Uwzględniając wyłącznie wynagrodzenie pochodne od planowanej liczby aktywowanych systemów PocketECG, Spółka szacuje wartość umowy netto, określoną według §2 ust. 2 zd. 3 w związku z §2 ust. 7 wskazanego poniżej rozporządzenia, to jest za okres 5 lat, na kwotę 21.034.514,52 zł według średniego kursu USD/PLN z tabeli NBP z dnia 10.11.2014 roku. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259
z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 81
(ulica) (numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon) (fax)
finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com
(e-mail) (www)
5213361457 140186973
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Żółkiewicz Wiceprezes Zarządu Piot Żółkiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xsvs7

Podziel się opinią

Share
d2xsvs7
d2xsvs7