Trwa ładowanie...
d4979az

MENNICA SKARBOWA - Połączenie akcjonariusza Emitenta - spółki Spartan Capital S.A. ze spółką Seta ... - EBI

MENNICA SKARBOWA - Połączenie akcjonariusza Emitenta - spółki Spartan Capital S.A. ze spółką Setanta S.A. (1/2015)

Share
d4979az

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Połączenie akcjonariusza Emitenta - spółki Spartan Capital S.A. ze spółką Setanta S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje, iż w dniu 08.01.2014 r. uzyskała zawiadomienie akcjonariusza Spółki - Spartan Capital S.A. o rejestracji połączenia spółki Setanta S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Spartan Capita S.A. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Warszawie przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszaw, XII Wydział Gospodarczy w dniu 31.12.2014 r. Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spartan Capital S.A.) na Spółkę Przejmującą (Setanta S.A.). Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h. W związku z powyższym akcjonariuszem Spółki Mennica Skarbowa S.A. w stosunku do akcji będących dotychczas własnością spółki Spartan Capital S.A. została spółka Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000377322. Setanta S.A. zawiadomiła, iż brak jest podmiotów zależnych od Setanta S.A. posiadających akcje Mennica Skarbowa S.A., a także osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie, tj. osoby trzecie, z którymi zostały zawarte umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania praw głosu. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4979az

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Knichnicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4979az

Podziel się opinią

Share
d4979az
d4979az