Trwa ładowanie...
d1tighl

MENNICA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2012

MENNICA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2012

Share
d1tighl
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 692 028 1 422 176 645 013 343 512
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 124 364 73 946 29 798 17 861
Zysk (strata) brutto 123 729 69 368 29 646 16 755
Zysk (strata) netto 105 139 54 522 25 191 13 169
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (-) 18 748 31 491 (-) 3 534 7 606
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) 9 518 (-) 168 359 (-) 2 281 (-) 40 665
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 46 699 76 926 10 231 18 581
Przepływy pieniężne netto, razem 18 433 (-) 59 942 4 417 (-) 14 478
Aktywa, razem 937 194 751 919 229 244 170 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 353 879 320 248 86 561 72 507
Zobowiązania długoterminowe 48 339 66 154 11 824 14 978
Zobowiązania krótkoterminowe 305 540 254 094 74 737 57 529
Kapitał własny 583 315 431 671 142 683 97 734
Udziały mniejszości 53 550 59 344 13 099 13 436
Kapitał zakładowy 51 832 59 138 12 678 13 389
Liczba akcji (w szt.) 51 832 136 59 137 700 51 832 136 59 137 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,03 0,92 0,49 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,25 7,30 2,75 1,65
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | MENNICA POLSKA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MENNICA | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-958 | | Warszawa, | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Pereca 21 | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 656 40 00 | | 022 620 52 22 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | mennica@mennica.com.pl | | www.mennica.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-23-255 | | 010635937 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

d1tighl

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2013 z dnia 2013-02-28 o treści:
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r. Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012 roku (kwartalne), przekazane do wiadomości publicznej w dniu 27 lutego 2013 roku, zawiera błąd na stronie 13 w pozycji: Wyniki finansowe według segmentów działalności, dane za okres od 01.01. do 31.12.2012 roku: Było:Lp. Pozycje sprawozdania Segment I1. Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 117 931 Powinno być:Lp. Pozycje sprawozdania Segment I1. Przychody segmentu (sprzedaż klientom zewnętrznym) 171 931 Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2012 roku przekazany zostanie w dniu 28 lutego 2013 roku.
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkonsolidowanesprawozdaniekwartalneGKMPSA31.12.2012korekta.pdf Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny sporządzony na dzień 31.12.2012 roku wraz z informacjami dodatkowymi.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Barbara Sissons Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych
2013-02-28 Danuta Ciosek Główny Księgowy Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tighl

Podziel się opinią

Share
d1tighl
d1tighl