Trwa ładowanie...
dgklf0q
dgklf0q
espi

MERCATOR MEDICAL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (5/2015)

MERCATOR MEDICAL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (5/2015)
Share
dgklf0q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MERCATOR MEDICAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w 2015 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach: 1) Jednostkowy raport roczny za 2014 r. ? w dniu 23 marca 2015 r., 2) Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. ? w dniu 23 marca 2015 r., 3) Skonsolidowane raporty kwartalne za: a) I kwartał 2015 r. ? w dniu 15 maja 2015 r., b) III kwartał 2015 r. ? w dniu 16 listopada 2015 r., 4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. ? w dniu 31 sierpnia 2015 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?) Emitent oświadcza, iż skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe zawierające informacje określone w § 87 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie pierwsze
Rozporządzenia, w związku z czym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent oświadcza, iż skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z tym Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Emitent, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. Na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Emitent nie przekaże do publicznej
wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A. Przemysł chemiczny
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-327 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
H. Modrzejewskiej 30
(ulica) (numer)
(12) 665 54 00 (12) 664 54 15
(telefon) (fax)
ir@mercatormedical.eu www.mercatormedical.eu
(e-mail) (www)
677-10-36-424 350967107
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Monika Sitko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgklf0q

Podziel się opinią

Share
dgklf0q
dgklf0q