Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

MEWA - Raport kwartalny Q 4/2014

MEWA - Raport kwartalny Q 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody neto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 396 1 030 95 245
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 (334) 4 79
Zysk (strata) brutto 5 332 1 040 1 273 247
Zysk (strata) netto 4 976 710 1 188 169
Przepływy pienieżne netto z działalności operacyjnej 270 (1 101) 64 (261)
Przepływy pienieżne netto z działalności investycyjnej (22) - (5) -
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej (240) 1 093 (57) 260
Przepływy pienieżne netto, razem 8 (8) 2 (2)
Pozycje bilansu wg stanu na 31.12.2014r. 31.12.2013r. 31.12.2014r 31.12,2013r.
Aktywa razem 92 328 89 057 21 662 21 474
Zobowiązania długoterminowe 1 064 703 250 170
Zobowiązania krótkoterminowe 5 453 7 520 1 279 1 813
Kapitał wałasny 85 811 80 834 20 133 19 491
Kapitał zakładowy 92 043 92 043 21 595 22 194
Liczba akcji (w szt.) 86 833 176 86 833 176 86 833 176 86 833 176
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,06 0,02 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/ EUR) 0,99 0,93 0,23 0,22
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Mewa SA za IV kwartał 2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 4 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
MEWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MEWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
23-400 Biłgoraj
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Krzeszowska 62
(ulica) (numer)
(0-84) 686 04 26 (0-84) 686 08 31
(telefon) (fax)
info@mewa.com.pl mewa.com.pl
(e-mail) (www)
918 000 05 25 950011666
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Anna Rzyszkiewicz Prezes Zarządu
2015-03-02 Piotr Strzeszewski Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y