Trwa ładowanie...
d1apxkt
finanse
13-11-2012 12:39

MF: konferencja nt. dokumentu dyskusyjnego EFRAG (komunikat)

...

Share
d1apxkt

13.11. Warszawa - Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów informuje:

W ramach działań zwiększających zaangażowanie polskich interesariuszy w proces stanowienia międzynarodowych standardów rachunkowości, w dniu 8 listopada 2012 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja konsultacyjna nt. dokumentu dyskusyjnego Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) ws. założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez EFRAG oraz Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR). W konferencji udział wzięli przedstawiciele spółek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), użytkowników sprawozdań finansowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz środowiska akademickiego.

W ramach konferencji przedstawiciel EFRAG, pan Filippo Poli, zaprezentował dokument dyskusyjny wydany w ramach inicjatywy proaktywnej rachunkowości w Europie. Celem tej inicjatywy jest wpływanie na kierunki zmian w MSSF na jak najwcześniejszym etapie prac wydającej je Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), tj. przedstawianie propozycji i rozwiązań, które wydają się najwłaściwsze z europejskiego punktu widzenia.

d1apxkt

Obecnie przeważa pogląd, że informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego stała się zbyt złożona i niezrozumiała dla użytkowników sprawozdań finansowych, a jej przygotowanie jest nadmiernie obciążające dla spółek. Zaprezentowany dokument dyskusyjny dotyczący założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji w sprawozdaniach finansowych ma na celu pobudzenie debaty i zebranie opinii na temat pożądanego kształtu wymogów ujawnieniowych. Jest on próbą wpłynięcia na Radę IASB poprzez przedstawienie jej wkładu merytorycznego do planowego projektu nt. ram ujawnień.

W omawianym dokumencie przedstawiono propozycje możliwych alternatywnych koncepcji wymogów dotyczących ujawnień: od systemu szczegółowych wymogów dla poszczególnych klas i pozycji w sprawozdaniu finansowym (koncepcja obecnie przyjęta w MSSF), przez systemy bardziej elastyczne (np. zdefiniowanie tylko ogólnych celów jakim mają służyć ujawnienia), aż po system określony jako ekstremalny (tj. pozostawiający pełną swobodę sporządzającym sprawozdania finansowe w podejmowaniu decyzji o tym co należy ujawniać).

Przedstawicielka IASB, pani Kristy Robinson, podkreśliła, że projekt dotyczący założeń ramowych dla ujawnień jest na bardzo wczesnym etapie prac i Rada jest otwarta na wszelkie sugestie dotyczące kierunku prac oraz uwagi dotyczące wad obecnego podejścia w odniesieniu do ujawnień.

W toku dyskusji uczestnicy wyrazili w większości pogląd, że wymogi w zakresie ujawnień powinny zawierać pewne ogólne zasady zapewniające, że każda jednostka będzie ujawniać określone standardowe minimum informacji. Dodatkowo powinno określić się ogólne wytyczne pozwalające jednostkom na ujawnienia, które byłyby specyficzne dla danego sektora, a także danej jednostki.

d1apxkt

W tym kontekście uczestnicy postulowali wypracowanie bardziej szczegółowych wytycznych w odniesieniu do pojęcia istotności, gdyż tylko prawidłowe zastosowanie zasady istotności pozwoliłoby jednostkom na sporządzanie ujawnień, które byłyby użyteczne, wiarygodne i uporządkowane.

Przedstawiciele jednostek sporządzających sprawozdania potwierdzili, iż łatwiejsze w zastosowaniu jest dotychczasowe podejście, tj. oparte o listę konkretnych wymaganych ujawnień, lecz wprowadzenie bardziej elastycznego podejścia byłoby korzystne zarówno dla samych jednostek jak i użytkowników sprawozdań finansowych z punktu widzenia jakości informacji.

Uczestnicy konferencji uznali inicjatywę EFRAG zmierzającą do uproszczenia wymogów dotyczących ujawnień za cenną i wartą dalszych pogłębionych prac.

Przed południem w dniu konferencji odbyły się ponadto warsztaty na temat doświadczeń związanych z wdrażaniem MSSF 8 "Segmenty operacyjne", zorganizowane w ramach przeprowadzanego przez IASB pierwszego w historii przeglądu powdrożeniowego. Ich celem było uzyskanie informacji o doświadczeniach polskich uczestników ze stosowaniem ww. standardu.

d1apxkt

Na podstawie m.in. tych konsultacji EFRAG przygotuje zbiorczy wkład dla IASB zawierający ocenę europejskich doświadczeń w stosowaniu MSSF 8, co następnie będzie podstawą dla Rady do ewentualnych modyfikacji tego standardu.

Uczestnicy warsztatów potwierdzili, że MSSF 8 (oparty o model wewnętrznej sprawozdawczości danej jednostki) jest tańszy w stosowaniu niż poprzedni standard tj. MSR 14. Część uczestników zwróciła jednakże uwagę na pewne trudności m.in. w identyfikacji tzw. głównego organu podejmującego decyzje operacyjne w jednostce oraz ustaleniu segmentów operacyjnych jednostki w oparciu o nowy standard.

Podobnie jak uczestnicy konferencji konsultacyjnych, które odbyły się już w innych europejskich miastach, polscy uczestnicy warsztatów (zarówno sporządzający sprawozdania finansowe, jak i audytorzy) przyznali, że stosowanie MSSF 8 powoduje w pewnych przypadkach ujawnianie informacji wrażliwych dla danej jednostki, np. z punktu widzenia jej konkurencyjności.

Uczestnicy warsztatów poparli dążenie do dalszego udoskonalenia MSSF 8, który wpisuje się w rosnący trend w międzynarodowych standardach rachunkowości, aby pewne rozwiązania opierać na modelu biznesowym jednostek, co pozwala oszczędzać koszty i unikać tzw. podwójnej sprawozdawczości - jednej na potrzeby zarządu i drugiej dla użytkowników zewnętrznych.

d1apxkt

Warsztaty były unikalną okazją do bezpośredniej dyskusji z przedstawicielami EFRAG i IASB na temat pierwszego przeglądu powdrożeniowego Rady. Oczekuje się, że wnioski z przeglądu powdrożeniowego będą miały wpływ na decyzje ws. agendy przyszłych prac IASB, np. czy i jak zmienić standard.

Następna konferencja na temat MSSF, organizowana we współpracy z Bankiem Światowym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, odbędzie się w dniu 6 grudnia br. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (zakładka: Działalność/Szwajcarsko-Polski Program Współpracy/Aktualności).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d1apxkt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1apxkt