Trwa ładowanie...
d2vady9

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fina...

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (2/2012)

Share
d2vady9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie paragrafu 5 ustępu 1 punktu 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że: 1. badanie sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za rok 2011 przeprowadzi firma PricewaterhouseCooper Sp.z o.o. z siedzibą 00-638 Warszawa, Al.Armii Ludowej 14 działająca na podstawie wpisu do KRS 0000044655 2. podmiot został wybrany na podstawie art.4 pkt.8 w związku z art.6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych 3. Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu do badania sprawozdania finansowego 4.umowa została zawarta na okres od 30 stycznia do 30 czerwca 2012r. 5. zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2011r. dokona Rada m.st. Warszawy w dniu 23
lutego 2012r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | With reference to paragraph 5 section 1 point 19 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodical information supplied by the issuers of securities and on conditions for recognizing as equal information required by law of a state being non-member state, The Mayor of the City of Warsaw informs that: 1.Audit of the financial statement of the City of the Warsaw for the 2011 will be conducted by PricewaterhouseCooper Sp.z o.o., located in Warsaw, 00-638 at Al. Armii Ludowej 14 registered in KRS with number 00000446552.The Company has been selected in the line with article 4 point 8 in connection with article 6a of Public Procurement Law Act dated 29 January 20043.PricwaterhouseCooper Sp. z o.o. has not done an audit of the financial statements of the City of Warsaw in the past4.The agreement has been concluded for the period from 30th of January till 30th of June 20125.The selection of the company empowered to conduct audit of the City of Warsaw's financial
statements for the year 2011 will be effected by the Warsaw City Council on 23rd of February. | |

d2vady9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Bankowy | | 3/5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 443 10 00 | | +48 22 433 10 02 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.um.warszawa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-48-481 | | 015259640 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-05 Arkadiusz Kamiński Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9