Trwa ładowanie...
d1ywush

MIESZKO - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

MIESZKO - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1ywush
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 486 390 481 443 115 873 115 040
Wynik na działalności operacyjnej 31 851 34 498 7 588 8 243
Zysk (strata) brutto 16 188 16 140 3 857 3 857
Zysk (strata) netto 15 212 13 997 3 856 3 345
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 255 54 226 6 493 12 957
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 628 (53 174) 5 867 (12 706)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (40 281) (1 294) (9 596) (309)
Przepływy pieniężne netto, razem 11 602 242 2 764 58
Aktywa razem 560 734 580 967 135 208 142 108
Zobowiązania długoterminowe 132 504 216 649 31 950 52 994
Zobowiązania krótkoterminowe 234 687 188 321 56 589 46 065
Kapitał własny 193 543 175 997 46 668 43 050
Kapitał zakładowy 40 866 40 866 9 854 9 996
Liczba akcji 40 866 000 40 866 000 40866000 40 866 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,37 0,34 0,09 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 4,74 4,31 1,14 1,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Mieszko - Opinia i raport.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZPC Mieszko S.A.
SF2013_SKONSOLIDOWANEMSO.pdf Sprawozdanie skonsolidowane ZPC Mieszko S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPC MIESZKO SA.pdf Sprawozdanie Zarządu ZPC Mieszko S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
OSWIADCZENIE1S.pdf Oswiadczenie dotyczące wyboru niezależnego biegłego rewidenta
OSWIADCZENIE2S.pdf Oswiadczenie dotyczace sporządzenia sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIESZKO | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 04-392 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Chrzanowskiego | | 8b | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 032 415 21 41 | | 032 415 36 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | mieszko@mieszko.com.pl | | www.mieszko.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 639-001-03-91 | | 273243857 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marek Malinowski Prezes Zarządu Marek Malinowski
2014-03-21 Gerard Prasek Członek Zarządu Dyrektor Handlowy Gerard Prasek
2014-03-21 Sebastian Sedlaczek Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Sebastian Sedlaczek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush