Trwa ładowanie...
d2s9h2i
espi

MINERAL MIDRANGE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2/2013)

MINERAL MIDRANGE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2/2013)

Share
d2s9h2i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MINERAL MIDRANGE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mineral Midrange Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300429 na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 14 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Jana Sobieskiego nr 110, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjecie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia członków organu. 6. Podjecie uchwały dotyczącej zasad udzielania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad
Zgromadzenia. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad. 4. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: nwza2013@mineralmidrange.com dokument w formacie PDF
zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 5. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tzw. "record date") tj. na dzień 29 stycznia 2013 roku. 8. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie 9. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mineralmidrange.com, w zakładce Relacje inwestorskie. Emitent przekazuje w załączeniu projekty uchwał przedmiotowego walnego zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2013-02-14 NWZA MINERAL MIDRANGE - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na NWZA Mineral Midrange SA w dniu 2013-02-14 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

| | | MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MINERAL MIDRANGE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-764 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Sobieskiego | | 110 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 840 85 00 | | (22) 880 94 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mail@mineralmidrange.com | | www.mineralmidrange.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-26-75-144 | | 015303298 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Marek Wojtachnia Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s9h2i

Podziel się opinią

Share
d2s9h2i
d2s9h2i