Trwa ładowanie...
dln563a
espi

MIRACULUM S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii M2 (74/2013)

MIRACULUM S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii M2 (74/2013)
Share
dln563a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii M2 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 16 września 2013 r. otrzymał od wszystkich posiadaczy obligacji zamiennych serii Z3 oświadczenia o ich zamianie na akcje Spółki w ramach warunkowego kapitału zakładowego oraz wydał dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji zwykłych na okaziciela serii M2 na rzecz posiadaczy obligacji zamiennych serii Z3, (warunki emisji i zamiany na akcje obligacji serii Z3 były przedmiotem raportu bieżącego 70/2013). Zamiana dotyczyła wszystkich wyemitowanych 12.875 (słownie: dwunastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu pięciu) obligacji zamiennych serii Z3, za które wydano 128.750.000 (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) każda. Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji, tj. o kwotę 11.587.500
(jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) zł. Po wydaniu w/w. akcji zwykłych na okaziciela serii M2 kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.356.615,24 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście 24/100) zł i dzieli się na 248.406.836 (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,09 (słownie: dziewięć groszy) zł każda, w tym: a) 62.121.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 12.535.436 akcji zwykłych na okaziciela serii K; c) 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M; d) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1; e) 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2. Każda akcja daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 248.406.836 (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć). W ocenie Zarządu zamiana obligacji na akcje
jest korzystna dla Spółki, ponieważ znacząco poprawi jej strukturę bilansową oraz zredukuje koszty finansowe ponoszone przez Spółkę. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
dln563a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Andrzej Kalita Prezes Zarządu
2013-09-16 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dln563a

Podziel się opinią

Share
dln563a
dln563a