Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

MIRACULUM S.A. - Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii CC oraz emisji akcji se...

MIRACULUM S.A. - Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii CC oraz emisji akcji serii L (54/2011)
Share
d4c5el8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii CC oraz emisji akcji serii L | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 roku podjął następujące uchwały: 1) w sprawie emisji 2.190.000 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii CC ("Warranty Subskrypcyjne") uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz 2) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję 2.190.000 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie oraz nie są zbywalne. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii L emitowanej przez Spółkę w ramach kapitału docelowego po cenie emisyjnej 1 (jeden) złoty za jedną akcję. Warranty Subskrypcyjne zostaną skierowane do niektórych z wierzycieli (wierzycielowi) Spółki, którzy udzielili pożyczek na funkcjonowanie bieżącej działalności, tj. po
dacie ogłoszenia upadłości 16.04.2010 r. Zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 2.190.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 2.190.000 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku. Zarząd, działając w interesie Spółki, pozbawił w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru co do akcji serii L, na co uzyskał uprzednią zgodę Rady Nadzorczej. W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru leży w interesie Spółki. Planowana emisja akcji serii L stanowi element restrukturyzacji Spółki, poprzez konwersję części jej bieżących zobowiązań na akcje. Akcje serii L zostaną zaoferowane wierzycielom (wierzycielowi) - posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu
art. 431 § 2 pkt 1) KSH. Na podstawie § 6a ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki cena emisyjna akcji serii L została ustalona w wysokości 1,00 zł (jednego złotego) za jedną akcję, tj. jest równa wartości nominalnej. Akcje serii L będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom (posiadaczowi) Warrantów Subskrypcyjnych, którzy zawrą ze Spółką umowy subskrypcyjne (umowę subskrypcyjną). Wkłady pieniężne mogą być wniesione także poprzez podpisanie odpowiednich porozumień kompensacyjnych (porozumienia kompensacyjnego). W uchwale wyrażono zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii L oraz podjęcie przez Zarząd niezbędnych czynności z tym związanych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
12-376-83-05 12-376-84-03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2011-07-19 Paweł Gilarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8