Trwa ładowanie...
d11ebvr

MIRBUD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S...

MIRBUD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 19 lipca 2013 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach. (25/2013)

Share
d11ebvr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 19 lipca 2013 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 19 lipca 2013 roku. Uchwała nr 19/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Więzowską. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę podjęto większością głosów w głosowaniu tajnym. L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2013 1. Liczba akcji, z
których oddano ważne głosy 36.126.448 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 48,18% 3. Łączna liczba ważnych głosów 36.126.448 4. Liczba głosów "za" 36.126.447 5. Liczba głosów "przeciw" 0 6. Liczba głosów "wstrzymujących się" 1 7. Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała nr 20/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sprawy organizacyjne: a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, c) przyjęcie porządku obrad, 3. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w Statucie Spółki, b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. c) zmiany Uchwały nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji. 4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2013 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.126.448 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 48,18% 3. Łączna liczba ważnych głosów 36.126.448 4. Liczba głosów "za" 36.126.448 5. Liczba głosów "przeciw" 0 6. Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 7. Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała nr 21/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: I. Treść
§ 24 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób." II. Treść § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków." III. Treść § 31 ust. 4 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej wartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy. IV. Treść § 31 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "5. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej." II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z
dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2012 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.126.448 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 48,18% 3. Łączna liczba ważnych głosów 36.126.448 4. Liczba głosów "za" 36.126.448 5. Liczba głosów "przeciw" 0 6. Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 7. Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała nr 22/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały: II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2013 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.126.448 2.
Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 48,18% 3. Łączna liczba ważnych głosów 36.126.448 4. Liczba głosów "za" 36.126.448 5. Liczba głosów "przeciw" 0 6. Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 7. Zgłoszone sprzeciwy 0 Uchwała nr 23/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 12/2010 o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 i 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach: 1. Zmienia się pkt I.2. Uchwały nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z
tytułu pełnienia funkcji w ten sposób, że przyznaje się członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. miesięczne świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej 3.500 zł, - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2.500 zł, - Sekretarz Rady Nadzorczej 2.500 zł, - Pozostali członkowie Rady Nadzorczej 2.000 zł. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą od 1 sierpnia 2013 roku. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. L.p. Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2013 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.126.448 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 48,18% 3. Łączna liczba ważnych głosów 36.126.448 4. Liczba głosów "za" 36.126.448 5. Liczba głosów "przeciw" 0 6. Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 7. Zgłoszone sprzeciwy 0 Emitent ponadto informuje, iż do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące Uchwał. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ebvr

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46/833-98-65 | | 46/833-97-32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-170-22-07 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2013-07-19 Wacław Jankowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ebvr

Podziel się opinią

Share
d11ebvr
d11ebvr