Trwa ładowanie...
d3qaxj1

MIRBUD S.A. - Treść uchwały o zmianie Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzen...

MIRBUD S.A. - Treść uchwały o zmianie Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 19 lipca 2013 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach, treść nowego jednolitego Statutu Spółki (26/2013)

Share
d3qaxj1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwały o zmianie Statutu Spółki podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 19 lipca 2013 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach, treść nowego jednolitego Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 21/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: I. Treść § 24 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "4. Podejmowanie uchwał w trybie
określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób." II. Treść § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków." III. Treść § 31 ust. 4 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej wartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy. IV. Treść § 31 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: "5. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej." II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. L.p. Wyniki
głosowania nad Uchwałą nr 21/2012 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 36.126.448 2. Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym 48,18% 3. Łączna liczba ważnych głosów 36.126.448 4. Liczba głosów "za" 36.126.448 5. Liczba głosów "przeciw" 0 6. Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 7. Zgłoszone sprzeciwy 0 Emitent ponadto informuje, iż do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące Uchwał, oraz nie zapadły decyzje dotyczące wypłaty dywidendy. Nowy tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2013, w którym zmianie uległa treść w sposób następujący: I. Zmienia się treść § 24 ust. 4 Statutu Spółki: Treść dotychczasowa: 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. Treść w nowym brzmieniu 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. II. Zmienia się treść § 29 ust. 1 Statutu Spółki: Treść dotychczasowa: 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Treść w nowym brzmieniu 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. III. Zmienia się treść § 31 ust. 4 pkt 5) Statutu Spółki: Treść dotychczasowa: 5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 100.000 (sto tysięcy) Euro. Treść w nowym brzmieniu 5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej wartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy. IV. Zmienia się treść § 31 ust. 5 Statutu Spółki: Treść dotychczasowa: 5. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 500.000 (pięćset tysięcy) Euro, wymaga uzyskania wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej. Treść w nowym
brzmieniu 5. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej. 6. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekstjednolna_19lipca2013r.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

| | | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRBUD S.A. | | BUDOWNICTWO | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46/833-98-65 | | 46/833-97-32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mirbud.com.pl | | www.mirbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 836-170-22-07 | | 750772302 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2013-07-19 Wacław Jankowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qaxj1

Podziel się opinią

Share
d3qaxj1
d3qaxj1