Trwa ładowanie...
d3y58z6
espi

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem (7/2013)

MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem (7/2013)
Share
d3y58z6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 12.02.2013r. Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: "Emitent"), działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zawarciu w dniu 26.02.2013r. z Inwestorem ? Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 umowy na budowę budynku "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Siedlickiej oraz rozbiórkę budynku Działu Gospodarczego istniejącego w miejscu budowy (dalej: "Umowa"). Wartość Umowy wynosi: 24.499.999,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: do 26.08.2014r. Umowa przewiduje kary umowne na rzecz
Inwestora za zwłokę w dotrzymaniu terminu umownego zakończenia przedmiotu Umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów. Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 Skierniewice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Unii Europejskiej 18
(ulica) (numer)
(46) 833 98 28 (46) 833 97 32
(telefon) (fax)
sekretariat@mirbud.com.pl www.mirbud.com.pl
(e-mail) (www)
836-17-02-207 750772302
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2013-02-27 Wacław Jankowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y58z6

Podziel się opinią

Share
d3y58z6
d3y58z6