Trwa ładowanie...
d3u4c7y

MISPOL S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MISPOL S.A. w ramach K...

MISPOL S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MISPOL S.A. w ramach Kapitału Docelowego. (43/2010)

Share
d3u4c7y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MISPOL S.A. w ramach Kapitału Docelowego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu 15 grudnia 2010 roku została podjęta uchwała nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. Zarządu MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K i Akcji Serii L w ramach Kapitału Docelowego.Emisja Akcji Serii K i Akcji Serii L związana jest z udzieleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnienia dla Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego (uchwała NWZA nr 10/2009 z dnia 07 września 2009 r.) zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku?w drodze zmiany Statutu Spółki, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 28/2009, nr 29/2009 i nr 32/2009.Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.598.900,- zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) o kwotę 189.675,20 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 20/100) do kwoty 1.788.575,20 zł (jeden milion
siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 20/100), w ramach Kapitału Docelowego.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez:a) emisję nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie 1.598.899 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji (zwanych dalej "Akcjami Serii K") orazb) emisję nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie 297.853 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje (zwanych dalej "Akcjami Serii L").Cena emisyjna Akcji Serii K wynosi 6,58 zł (sześć złotych 58/100) za jedną Akcję.Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 6,58 zł (sześć złotych 58/100) za jedną AkcjęAkcje Serii K i Akcje Serii L mogą być pokryte wyłącznie wkładempieniężnym. Objęcie Akcji Serii K i Akcji Serii L nastąpi w drodze subskrypcji
prywatnej.Akcje MISPOL S.A. Serii K i Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.Termin zawarcia wszystkich umów objęcia Akcji Serii K i Akcji Serii L upływa w dniu 15 stycznia 2011 roku.Zarząd stoi na stanowisku, że instytucja kapitału docelowego daje Zarządowi Spółki możliwość zwrócenia się z emisją akcji do przyjaznego dla Spółki inwestora w następstwie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. W ocenie Zarządu inwestor wymieniony w § 1 powyżej spełnia te kryteria. Powyższe wpisuje się w strategię przyjętą przez Spółkę polegającą na pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania z przeznaczeniem ich na dalszą ekspansję na rynku, wzmocnienie jej pozycji względem podmiotów konkurencyjnych oraz podniesienie jej wiarygodności. Prawo zaoferowania akcji w sposób elastyczny nie narusza interesów akcjonariuszy, gdyż przed nadużyciami Zarządu są oni chronieni koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej m.in.
na wyłączenie prawa poboru, ustalenie ceny emisyjnej. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii K i Akcji Serii L wynika z faktu, iż jest to cena zbliżona do średniej ceny giełdowej akcji Spółki zanotowanej w ostatnim okresie.Ponadto Zarząd MISPOL S.A informuje, iż Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii K i Akcji Serii L.Jednocześnie Zarząd MISPOL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza MISPOL S.A. w dniu 15 grudnia 2010 r., przez powzięcie uchwały, wyraziła zgodę na podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K i Akcji Serii L w ramach Kapitału Docelowego i wszystkie warunki tego podwyższenia.Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie?informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u4c7y

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 16-400 | | Suwałki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Szafirowa | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 087 5654210 | | 087 5654211 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5422377014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Mirosława Achinger Prezes Zarządu
2010-12-15 Roman Bańka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u4c7y

Podziel się opinią

Share
d3u4c7y
d3u4c7y