Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy MISPOL S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. ...

MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy MISPOL S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (17/2012)
Share
d26m619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy MISPOL S.A. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 r. została podpisana przez obie strony Umowa ramowa dotycząca przelewania wierzytelności z kontraktów handlowych z dnia 4 czerwca 2012 roku (zwana dalej "Umową ramową"), pomiędzy MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku (zwana dalej "Spółką"), a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej "Bankiem"). Przedmiotem niniejszej umowy ramowej jest określenie zasad i warunków, na jakich Bank będzie nabywał od Spółki wierzytelności przysługujące Spółce od jej wybranych kontrahentów, a wynikające z zawartych pomiędzy Spółką, a jej kontrahentami umów sprzedaży towarów lub usług. Zgodnie z zawartą umową ramową Spółka uzyskuje prawo przedstawienia Bankowi do wykupu wierzytelności przysługujących jej od wybranych kontrahentów. Każda z wierzytelności zostanie nabyta przez Bank za cenę równą wskazanej kwocie wierzytelności. Z tytułu udzielenia finansowania, Bankowi będą przysługiwały odsetki skalkulowane w stosunku do każdej nabytej
wierzytelności z osobna, zgodnie ze sposobem wyliczenia określonym w umowie ramowej. Przedmiotowa umowa ramowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość umowy ramowej wynosi około 50.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i została oszacowana przez Emitenta na podstawie przewidywanej wartości wierzytelności przysługujących Spółce od wybranych kontrahentów, a które to wierzytelności mogą zostać przedstawione do wykupu w okresie 5 lat (z uwagi na nieokreślony czas obowiązywania umowy ramowej). Pozostałe postanowienia umowy ramowej nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie w tego typu umowach. Umowa ramowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Jako kryterium uznania umowy ramowej za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych MISPOL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MISPOL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-399 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Octowa 1
(ulica) (numer)
085 74 99 358 085 74 99 317
(telefon) (fax)
sekretariat@mispol.com.pl www.mispol.com.pl
(e-mail) (www)
542-23-77-014 050400516
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Petras Jašinskas Prezes Zarządu
2012-06-05 Piotr Domaszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619