Trwa ładowanie...
dr6qtuv

MIT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

MIT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
dr6qtuv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 112 996 87 250 27 074 21 074
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 274 26 521 3 420 6 406
Zysk (strata) brutto 7 222 23 595 1 730 5 699
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 6 118 19 643 1 466 4 745
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 998 20 351 2 875 4 916
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 439 -20 533 -9 450 -4 960
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 807 2 988 5 704 722
Przepływy pieniężne netto razem -3 634 2 806 -871 678
Aktywa razem 490 423 508 041 119 961 115 025
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 880 138 198 29 813 31 289
Zobowiązania długoterminowe 34 966 36 168 8 553 8 189
Zobowiązania krótkoterminowe 84 177 99 478 20 590 22 523
Kapitał własny 368 543 369 843 90 148 83 736
Kapitał zakładowy 151 005 151 005 36 937 34 189
Kapitał własny przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej 368 543 369 843 90 148 83 736
Liczba akcji (szt) 145 196 597 135 811 597 145 196 597 135 811 597
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,04 0,14 0,01 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,54 2,72 0,62 0,62
Wybrane dane dotyczące sprawozdania finansowego MIT Mobile Internet Technology S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów materiałów i towarów 4 261 6 829 1 021 1 649
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 480 4 382 355 1 058
Zysk (strata) brutto 9 614 22 155 2 304 5 351
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 9 614 22 155 2 304 5 351
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 675 1 065 162 257
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 016 -430 -3 837 -104
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 256 -659 3 655 -159
Przepływy pieniężne netto razem -85 -24 -20 -6
Aktywa razem 416 423 417 444 101 860 94 513
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 955 47 961 9 529 10 859
Zobowiązania długoterminowe 15 283 7 505 3 738 1 699
Zobowiązania krótkoterminowe 23 166 39 914 5 667 9 037
Kapitał własny 377 468 369 483 92 331 83 654
Kapitał zakładowy 151 005 151 005 36 937 34 189
Kapitał własny przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej 377 468 369 483 92 331 83 654
Liczba akcji (szt) 145 196 597 135 811597 145 196 597 135 811 597
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,07 0,16 0,02 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,60 2,72 0,64 0,62
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr - 4 - 2012 MIT SA.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej MIT za IV kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-366 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Leszek Kułak Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

Podziel się opinią

Share
dr6qtuv
dr6qtuv