Trwa ładowanie...
d3iiuvh

MLP GROUP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

MLP GROUP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3iiuvh
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody 92 082 86 055 21 867 20 619
Pozostałe przychody operacyjne 51 124 2 095 12 141 502
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 16 526 19 017 3 924 4 556
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (39 892) (33 332) (9 473) (7 986)
Zysk na działalności operacyjnej 118 278 72 934 28 088 17 475
Zysk przed opodatkowaniem 57 973 72 249 13 767 17 311
Zysk netto z działalności kontynuowanej 56 608 56 957 13 443 13 647
Całkowite dochody ogółem 62 755 54 248 14 903 12 998
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 56 608 56 957 13 443 13 647
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3,63 3,77 0,86 0,90
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 51 022 51 861 12 116 12 426
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (36 357) (56 134) (8 634) (13 450)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 56 921 (11 074) 13 517 (2 653)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 71 586 (15 347) 17 000 (3 677)
WYBRANE DANE FINANSOWE na dzień: 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
Aktywa trwałe 943 817 959 802 227 579 234 774
Aktywa obrotowe 151 578 29 375 36 549 7 185
Aktywa razem 1 095 395 989 177 264 128 241 959
Zobowiązania długoterminowe 475 678 454 455 114 698 111 162
Zobowiązania krótkoterminowe 110 850 160 486 26 729 39 256
Kapitał własny, w tym: 508 867 374 236 122 701 91 541
Kapitał zakładowy 4 529 3 774 1 092 923
Pasywa razem 1 095 395 989 177 264 128 241 959
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 15 094 379 18 113 255 15 094 379
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 28,09 24,79 6,77 6,06
Powyższe dane finansowe za 2013 i 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR= 4,1472 PLN, na dzień 31 grudnia 2012 roku: 1EUR = 4,0882 PLN,- pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz inne całkowite dochody, a także ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2013 do 31.12.2013: 1EUR =4,2110 PLN (dla okresu od 1.01.2012 do 31.12.2012L 1 EUR= 4,1736 PLN)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK MLP Group Skonsolidowany raport roczny 2013.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3iiuvh

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MLP GROUP S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 05-800 | | Pruszków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 738 30 10 | | +48 22 738 30 19 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 534-10-12-136 | | 010971300 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Michael Shapiro Prezes Zarządu
2014-03-12 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Dorota Jagodzińska-Sasson Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Maria Ratajczyk Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3iiuvh

Podziel się opinią

Share
d3iiuvh
d3iiuvh