Trwa ładowanie...
d1px5ds

MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

MO-BRUK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45979,000 40494,642 10992,899 9616,453
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1535,920) 4171,391 (367,216) 990,600
Zysk (strata) brutto (5244,458) 3936,839 (1253,872) 934,900
Zysk (strata) netto (4475,227) 3173,720 (1069,961) 753,678
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3604,976 4962,860 861,897 1178,554
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13544,271) (17212,859) (3238,235) (4087,618)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4979,056 17551,235 1190,419 4196,241
Przepływy pieniężne netto, razem (4960,239) 5301,236 (1185,920) 1258,909
Aktywa razem 181459,919 177400,083 42573,239 42775,869
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 115191,393 106656,330 27025,,642 25717,672
Zobowiązania długoterminowe 96459,279 44800,704 22630,805 10802,639
Zobowiązania krótkoterminowe 18732,114 61855,626 4394,837 14915,033
Kapitał własny 66268,525 70743,752 15547,598 17058,196
Kapitał zakładowy 23413,850 23413,850 5493,243 5645,701
Liczba akcji 2341385 2341385 2341385 2341385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) (1,9) 1,4 (0,5) 0,3
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł / EUR) 28,3 30,2 6,6 7,3
Średni kurs wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP: średni kurs w okresie 2014 roku 4,2623 zł średni kurs w okresie 2013 roku 4,1714 zł kurs na koniec 2014 roku 4,1826 zł kurs na koniec 2013 roku 4,2110 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK - sprawozdanie finansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok GK Mo-BRUK S.A.
GK - sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Mo-BRUK S.A.
GK - 2014 Opinia_BSSF.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta
GK - 2014 BSSF RAP.PDF Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok GK Mo-BRUK S.A
oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu koropracyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MO-BRUK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-322 | | Korzenna | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niecew | | 68 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (18) 441 70 48 | | +48 (18) 441 70 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mobruk@mobruk.pl | | www.mobruk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 734-329-42-52 | | 120652729 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o. o. Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Józef Mokrzycki Prezes Zarządu
2015-03-20 Elżbieta Mokrzycka Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Anna Mokrzycka-Nowak Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ewa Kłusek Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds