Trwa ładowanie...
d1tsdpd

MONNARI TRADE S.A. - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu oraz rejestracja zmiany struktury kapit ...

MONNARI TRADE S.A. - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu oraz rejestracja zmiany struktury kapitału (10/2015)

Share
d1tsdpd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MONNARI TRADE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu oraz rejestracja zmiany struktury kapitału | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu 4 marca Zarząd Spółki sporządził tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014 r. (zmiany redakcyjne par. 7 ust. 1 i 2),oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2014 r. dot. zmiany struktury kapitału zakładowego (raport bieżący nr 30/2014), w związku z konwersją 1.300.000 akcji imiennych na akcje na okaziciela (par. 7 ust. 2). Treść par. 7 ust.1 i 2 przed dokonanymi zmianami: 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi co najmniej 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy). 2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się co najmniej na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 6.578.756 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć)
akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 23.984.333 (słownie dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela. Treść par. 7 ust.1 i 2 uwzględniająca zarejestrowane przez Sąd Rejonowy zmiany dokonane przez ZWZ z dnia 23.06.2014 r. oraz NWZ z dnia 15.12.2014 r. 1.?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).? 2.?Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 5.278.756 (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.284.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące
trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.? Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z zarejestrowaniem w dniu 26 stycznia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nowej struktury kapitału zakładowego w związku z ww. konwersją akcji, kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie i wynosi 3 056 308,90 zł i dzieli się na 30 563 089 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zmianie uległa struktura kapitału zakładowego - obecnie dzieli się on na 5.278.756 akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych co do głosu, ?oraz 25.284.333 akcje na okaziciela. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu powyższej zmiany struktury kapitału zakładowego wynosi 35 841 845 głosów. Podstawa prawna: § 38 ust.2 oraz § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.20140033). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Monnari Trade SA tekst jednolity.pdf | Statut Monnari Trade S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tsdpd

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MONNARI TRADE S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 90-453 | | Łódź | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Radwańska | | 6 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 042 6368759 | | 042 6368762 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | monnari@monnari.com.pl | | www.monnari.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7251784741 | | 472333285 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Mirosław Misztal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tsdpd

Podziel się opinią

Share
d1tsdpd
d1tsdpd