Trwa ładowanie...
d40alhh

MS: III transza deregulacji wysłana do konsultacji społecznych (komunikat)

...
Share
d40alhh

20.06. Warszawa - Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki skierował dzisiaj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Tzw. III transza deregulacyjna ma ułatwić dostęp do kolejnych 104 zawodów.

To już ostatni etap prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad poszerzaniem dostępu do zawodów regulowanych. W podzielonych na trzy transze ustawach otwartych zostanie blisko 250 profesji. Pierwsza transza deregulacyjna (51 zawodów) została już przyjęta przez Sejm i czeka na podpis Prezydenta. Kolejna transza (91 zawodów) jest tuż przed decyzją Rady Ministrów, zaś trzecia (104 zawody) została właśnie skierowana do konsultacji społecznych.

d40alhh

Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych - mamy ich aż 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody. W dostępie do tych profesji przed kandydatami stawiane są najróżniejsze bariery - wymóg odpowiedniego wykształcenia, obowiązek zdania egzaminu państwowego, czy też wykazania się doświadczeniem zawodowym. Szeroki zakres regulacji dostępu do określonych zawodów jest przyczyną osłabienia konkurencji w regulowanych branżach, prowadząc do wzrostu cen i spadku dostępności usług dla najuboższych członków społeczeństwa.

Nadmierne uregulowanie dostępu do zawodów ma także szkodliwy wpływ na rozwój gospodarczy państwa, gdyż powoduje obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach. W dodatku taki stan rzeczy jest niezgodny z polską Konstytucją - narusza bowiem prawo do wyboru zawodu i swobody podejmowania pracy.

Deregulacja przyniesie szereg pozytywnych zmian, takich jak:

- więcej pracy dla młodych - większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji,

d40alhh

- spadek cen, wzrost jakości - to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach,

- ograniczenie biurokracji - uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązkowego wpisu do rejestrów, to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały,

- spadek kosztów dla przedsiębiorców - ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.

Projekt III ustawy deregulacyjnej obejmuje 104 zawody podległe ośmiu Ministrom - Sprawiedliwości, Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska oraz Zdrowia.

d40alhh

III transza deregulacyjna ułatwia dostęp do następujących zawodów:

1) felczer; 2) inżynier pożarnictwa; 3) strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej; 4) rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 5) specjalista ochrony przeciwpożarowej; 6) pracownik artystyczny; 7) muzealnik; 8) makler giełd towarowych; 9) inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej); 10) rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej produktów rolno-spożywczych; 11) rzecznik patentowy; 12) konserwator zabytków ruchomych, 13) konserwator zabytków nieruchomych, 14) konserwator zabytkowej zieleni, 15) archeolog uprawniony, 16) tłumacz przysięgły; 17) makler papierów wartościowych; 18) doradca inwestycyjny; 19) agent firmy inwestycyjnej; 20) geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii IX w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu materiałów wybuchowych wraz z projektowaniem i
dokumentowaniem tych badań; 21) geolog - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii X w zakresie kierowania i wykonywania w terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej; 22) geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych; 23) geolog - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami geologicznymi kategorii XII w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m; 24) kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny; 25) kierownik ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali; 26) kierownik ruchu w podziemnych zakładach
górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali; 27) kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji; 28) kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną; 29) kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną; 30) kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg; 31) kierownik ruchu w zakładach górniczych działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg; 32) kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg; 33) kierownik ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg; 34) kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny; 35) kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali; 36) kierownik działu ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających
kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali; 37) kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji; 38) kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną; 39) kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną; 40) kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg; 41) kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg; 42) kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg; 43) kierownik działu ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg; 44) osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny; 45) osoba wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali; 46) osoba wyższego dozoru ruchu w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali; 47) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji; 48) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną; 49) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną; 50) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5 Pgg; 51) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5 Pgg; 52) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5 Pgg; 53) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5 Pgg; 54) osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny; 55) osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych
zakładach górniczych wydobywających rudy metali; 56) osoba średniego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali; 57) osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny; 58) osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali; 59) osoba niższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali; 60) kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych; 61) kierownik ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny; 62) kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową; 63) kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków
strzałowych; 64) kierownik działu ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny; 65) kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową; 66) osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych; 67) osoba wyższego dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny; 68) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową; 69) kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi; 70) kierownik ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory; 71) kierownik ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową; 72) kierownik ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne
metodą otworową; 73) kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi; 74) kierownik działu ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory; 75) kierownik działu ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową; 76) kierownik działu ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową; 77) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi; 78) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory; 79) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową; 80) osoba wyższego dozoru ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową; 81) mierniczy górniczy; 82) geolog górniczy; 83) geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych; 84) specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących
się ratownictwem górniczym; 85) górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych; 86) wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych; 87) instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych; 88) strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych; 89) wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych; 90) strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi; 91) wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi; 92) operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych; 93) operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych; 94) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w podziemnych zakładach górniczych; 95)
elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w podziemnych zakładach górniczych; 96) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych; 97) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w odkrywkowych zakładach górniczych; 98) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi; 99) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi; 100) spawacz w podziemnych zakładach górniczych; 101) spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych; 102) spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi; 103) mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi; 104) rusznikarz.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kos/

d40alhh

Podziel się opinią

Share
d40alhh
d40alhh